Στις 18 Φεβρουαρίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 15.629.782 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της PC Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι μετοχές αυτές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας Opentec Συνδρομητικές Υπηρεσίες Και Τεχνολογίες Πληροοφορικής και αναδοχής του κλάδου Δικτύων της εταιρείας Computerbank Networking AEBE, σύμφωνα με την από 8.8.2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.