Ο κύκλος εργασιών της Performance Technologies για το Α' εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε 4.684 χιλιάδες ευρώ έναντι 5.608χιλιάδες ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση 16,5%.

Η πτώση των εσόδων οφείλεται σε συρρίκνωση της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Η κρίση της αγοράς ξεκίνησε στο τελευταίο τρίμηνο του 2008, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας και τάσεων περιορισμού εξόδων και επενδύσεων κυρίως σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά, ο μέσος όρος μείωσης εσόδων των 30 εισηγμένων εταιριών πληροφορικής ήταν 26,5%. Παρά τη μείωση των εσόδων, η Performance ενίσχυσε την κερδοφορία της.

Πιο συγκεκριμένα, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.568 χιλιάδες ευρώ με αυξημένο ποσοστό μικτού κέρδους 33,4% έναντι μέσου όρου ΜΚ του κλάδου 22,8%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 728 χιλιάδες ευρώ έναντι 531 χιλιάδες ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 37%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της Performance Technologies για το Α’ εξάμηνο του 2009  ανήλθαν σε 499 χιλιάδες ευρώ έναντι 328 χιλιάδες ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 52,2%.