Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε την πιστοποίηση των Διευθύνσεων Λειτουργιών & Υποδομών Πληροφορικής Ομίλου και Διακυβέρνησης Πληροφορικής Ομίλου κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013, από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV Hellas.

Η διεθνής αυτή πιστοποίηση αποδεικνύει ότι η Εθνική Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που χειρίζεται, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επενδύοντας συστηματικά στις υποδομές της, στην οργάνωσή της και στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού της. Η πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013 συνδυάσθηκε με την επιτυχή συνέχιση της πιστοποίησης κατά ISO/IEC 20000:2011 που απαιτεί την οργάνωση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διεργασιών διαχείρισης, εστιασμένων στην παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών που ικανοποιούν συνεχώς τους πελάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς.