Την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO/IEC 20000:2011 από τον Οργανισμό TUV Hellas, για την Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, ανακοίνωσε η Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ.

Πιο συγκεκριμένα το ISO/IEC 20000 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο που έχει ως στόχο τη Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής και περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεργασιών διαχείρισης για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στην επιχείρηση και στους πελάτες της. Η πιστοποίηση αυτή της Cosmos, εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την παροχή υπηρεσιών των κρίσιμων λειτουργιών των εγκαταστάσεων και των εφαρμογών των πελατών της.