Έχω παρατηρήσει σε διάφορες περιπτώσεις τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οργανισμοί στην αποσαφήνιση των όρων πολιτική (policy), διεργασία (process) και διαδικασία (procedure). Ένας σαφής διαχωρισμός απαιτείται σε κάθε οργανισμό που θα τηρείται σε συνολικό επίπεδο.

Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο το IT Service Management, αλλά σχεδόν όλο το φάσμα του σχεδιασμού υπηρεσιών και επιχειρηματικών λειτουργιών, όπως project management, information security management, business continuity management, application development κ.ο.κ. Ξεκινώντας από την πολιτική (policy) ορίζουμε τη λίστα με τους κανόνες ή με το πλαίσιο δραστηριοτήτων. Η πολιτική είναι η λίστα επαναλαμβανόμενων καθηκόντων που είναι απαραίτητα σε κάθε οργανισμό. Τα καθήκοντα αυτά είναι εκείνα που έχουν δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά και κερδοφόρα.

Ωστόσο, χωρίς τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανόνες και, συνεπώς, την πολιτική, μεγιστοποιούνται τα περιθώρια για λάθη. Με άλλα λόγια, τα λάθη του παρελθόντος θα πρέπει να διαμορφώνουν μέσα από continual improvement πρακτικές τις πολιτικές του σήμερα. Για παράδειγμα, όταν ένα νέο πρόσωπο στην ομάδα μας αναλάβει καθήκοντα, θα χρειαστεί να σεβαστεί μια πολιτική, ώστε να μην προβεί σε λάθη τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Συνεχίζοντας, η διεργασία (process) είναι το περίγραμμα για τον τρόπο που θα επιτευχθεί ένας στόχος. Συχνά συναντούμε στην περιγραφή μιας διεργασίας τα process flow διαγράμματα όπως flowcharts & swim lane διαγράμματα.

Είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε μια διεργασία έτσι ώστε ένας εργαζόμενος ή συνεργάτης να μπορεί να δει οτιδήποτε αναμενόταν από την επίτευξη του στόχου. Μόλις θεσπίσετε τις πολιτικές θα πρέπει να πλαισιώσετε τη διεργασία για το πώς οι στόχοι θα εκπληρωθούν από τα μέλη των ομάδων σας. Για παράδειγμα, εάν απαιτούνται πολλοί άνθρωποι η διεργασία θα αναφέρει, από τα εμπλεκόμενα μέρη, τον ρόλο που έχει την ευθύνη για εκτέλεση συγκεκριμένων βημάτων. Τέλος, η διαδικασία (procedure) είναι οι βήμα-προς-βήμα οδηγίες για το πώς θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για την επίτευξη ενός στόχου και ποιο είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα.