Τα σημερινά επιχειρησιακά σχήματα με την μορφή ομίλων πολλαπλής επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός και εκτός συνόρων, δημιουργούν ιδιαίτερες απαιτήσεις στα τμήματα IT, τόσο σε θέματα υποστήριξης λειτουργιών όσο και σε θέματα βέλτιστης διαχείρισης πόρων.

Λειτουργικότητα, διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα, ευελιξία, ασφάλεια, ελαχιστοποίηση λειτουργικού κόστους είναι τα σημεία τα οποία καθορίζουν τις επιλογές μας στην υιοθέτηση και αξιολόγηση λύσεων.

Κάθε ένας από τους παραπάνω όρους “κρύβει” έναν πραγματικά σύνθετο και περίπλοκο κόσμο ο οποίος για τους αποδέκτες των υπηρεσιών αποτελεί ένα “σύννεφο” όμοιο με αυτό του Internet, εμπλουτισμένο όμως με περισσότερες ιδιότητες όπως αυτές των διαδικτυακών εφαρμογών, web services, shared utilities και storage, platforms.

Ο όμιλος Odeon έχει αξιολογήσει και επενδύσει στο private cloud computing, κατά αρχήν για να εξυπηρετήσει τις επιχειρησιακές του ανάγκες, εκμετάλλευσης Cineplexes και διανομής κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αλλά και προκειμένου να υποστηρίξει την υπόλοιπη πολυεταιρική του δραστηριότητα.

Διαχείριση εισιτηρίων
Η υπηρεσία i-ticket είναι μία υπηρεσία με τη μορφή Software as a Service (SaaS), η οποία παρέχεται από θυγατρική εταιρεία του ομίλου, την e-centric S.A. και η οποία υποστηρίζει αφενός τις ανάγκες του ομίλου στην διαχείριση εισιτηρίων, και επιπλέον παρέχεται ως υπηρεσία σε τρίτες εταιρείες, αποτελώντας έτσι επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου.

Από την  επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας και της κεντρικής αρχιτεκτονικής των εφαρμογών  δεν μειώθηκε  το συνολικό κόστος υποδομής αλλά μετατοπίστηκαν τα  κόστη ανάμεσα σε αξία κτήσης hardware, software και κόστους τηλεπικοινωνιών. Προέκυψε όμως σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους λόγω περιορισμού των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους  στα κέντρα κόστους technical support και maintenance.

 Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδείχτηκε η εφαρμογή των παραπάνω  στην  εξαγωγή διαδικτυακών υπηρεσιών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες  με πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Ρουμανίας. Μετά την πολυγλωσσική έκδοση της υπηρεσίας i-ticket προχωρήσαμε στην παροχή της υπηρεσίας στη συγκεκριμένη χώρα, πράγμα το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την OTEGLOBE και RomTelecon ως προμηθευτές ευρυζωνικών υπηρεσιών. Διασφαλίζοντας την υψηλή διαθεσιμότητα των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας i-ticket στη Ρουμανία.

Είναι σαφές ότι ένας browser είναι αρκετός, για τους πελάτες / χρήστες υπηρεσιών SaaS ανεξαρτήτως εντοπιότητας, προκειμένου να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας και λειτουργικότητας. Θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι οι χρόνοι απόκρισης, δεδομένων των ευρυζωνικών δικτύων, διατηρούνται εξαιρετικά καλοί.

Διαδικτυακή εφαρμογή
Ως δεύτερη διαδικτυακή εφαρμογή υιοθετήσαμε SaaS ERP το οποίο υποστηρίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες του ομίλου. Η ευελιξία μίας τέτοιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία παρέχεται από την e-centric, θυγατρική εταιρεία του ομίλου , μας δίνει εκτός από όλα τα πλεονεκτήματα βέλτιστης διαχείρισης πόρων σε IT υποδομή και τη μείωση κόστους σε επίπεδο data entry.

Ως παράδειγμα θα σας αναφέρω το εξής: τα εισιτήρια τα οποία εκδίδονται  από Cineplexes πανελλαδικά, αποτελούν την βασική πληροφορία για την έκδοση Τιμολογίων Παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία Διανομής για τα Royalties, τα οποία με τη σειρά τους συνιστούν την απαραίτητη πληροφορία για την καταχώρηση παραστατικού εξόδου στην εταιρεία εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών.

Φανταστείτε τώρα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η φυσική παρουσία των υποκαταστημάτων τους, κάνουν χρήση κοινών πόρων σε επίπεδο application services. Είναι σαφές, ότι η έκδοση εισιτηρίων είναι ικανή να εγείρει την αυτόματη έκδοση/καταχώρηση των δύο επόμενων παραστατικών αντίστοιχα.

Το πλεονέκτημα του data entry cost elimination είναι ίσως το σημαντικότερο δώρο το οποίο θα απολάβουμε από την ευρεία διείσδυση των SaaS εφαρμογών στο Cloud Computing και ένας από τους ισχυρούς λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι η επικράτηση του Cloud Computing είναι μάλλον μονόδρομος. Είναι θέμα χρόνου!

CV
Ο Στρατής Περγάμαλης είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής  από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού σε Computer Science (Software Engineering) από το University of Birmingham. Από το 2000 έχει τη θέση του Διευθυντή Πληροφορικής του Ομίλου ΟDEON. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω της εταιρείας e-centric.