Με σημαντική αύξηση στα βασικά μεγέθη έκλεισε το έτος 2012 ο όμιλος Profile, συνέπεια της στρατηγικής επέκτασης του σε επιλεγμένες αγορές και χρηματοοικονομικά κέντρα του εξωτερικού, συγκράτησης εξόδων, ανάπτυξης νέων προϊόντων καθώς και νέων υλοποιήσεων.

Αναλυτικά, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε μικρή άνοδο αγγίζοντας τα 10,1 εκατ. ευρώ. Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) εμφάνισαν σημαντική αύξηση της τάξεως του 33,22% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και διαμορφώθηκαν στα 2,64 εκατ.

Τα κέρδη μετά φόρων έφτασαν τις 532 χιλ., το λειτουργικό κέρδος τις 878 χιλ. και τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε 634 χιλ. Ο όμιλος εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλά διαθέσιμα της τάξεως των 5,9 εκατ. και χαμηλό δανεισμό ύψους 3,9 εκατ., μειωμένο κατά 16%. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,3 εκατ., ενώ το EBITDA έφτασε τα 2,5 εκατ., αύξηση της τάξεως του 50,78%.

Η αποτελεσματικότητα των διαρκών μεγάλων επενδύσεων της εταιρείας, όπως αποτυπώνεται και στα μεγέθη, εστιάζει στην διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της με ανάπτυξη σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, στις προΐοντικές επενδύσεις της εταιρείας περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη συστημάτων για την ικανοποίηση των τοπικών νομοθετικών και λειτουργικών απαιτήσεων στις χώρες που δραστηριοποιείται προσφέροντας πλήρη συμμόρφωση και διασύνδεση στα country requirements.