Επιστροφή στην κερδοφορία σηματοδοτούν για τον όμιλο Profile τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου παρά τη συνεχιζόμενη δυσμενή οικονομική συγκυρία, που με επίκεντρο την εσωτερική αγορά, εξακολουθεί να επηρεάζει τον όγκο των πωλήσεων σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Στο θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα, συνέβαλλαν οι συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης για μείωση του λειτουργικού κόστους και αύξηση της αποτελεσματικότητας καθώς και η υλοποίηση νέων έργων του χρηματοοικονομικού τομέα, εντός και εκτός Ελλάδας. Σημειώνεται ότι ο όμιλος της Profile εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα και χαμηλότατα επίπεδα δανεισμού, ενώ έχει αυξήσει δραστικά την ευελιξία του, μέσω της νέας επιχειρησιακής δομής, γεγονός που του επιτρέπει ταχύτατη προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες της εσωτερικής αγοράς και ανάπτυξη της παρουσίας του εκτός των συνόρων.

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο Όμιλος εμφανίζει κύκλο εργασιών 2,82 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2010 από 3,54 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 265 χιλ. ευρώ από 722 χιλ. ευρώ. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 1,13 εκατ. ευρώ από 1,68 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2009, τα κέρδη μετά από φόρους σε 20 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 35 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2010.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,53 εκατ. ευρώ από 2,73 εκατ. ευρώ ενώ σημειώθηκαν ζημιές μετά από φόρους της τάξεως των 32 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο και το EBITDA διαμορφώθηκε στα 146 χιλ. ευρώ.