Ο όμιλος της Profile παραμένει σε τροχιά κερδοφορίας, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, ενισχυμένα ίδια κεφάλαια και χαμηλό δανεισμό.

Κομβικό σημείο για τον όμιλο στο εξάμηνο που έληξε, ήταν η έναρξη της εσωτερικής αναδιοργάνωσης, διατηρώντας τη χρηματοοικονομική (Financial) και επιχειρηματική του (Business) δομή, με το διαχωρισμό διακριτών κατευθύνσεων Software, Solutions Integration και Public Sector που αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές του προτεραιότητες.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έκλεισε στα 7,113 εκατ. ευρώ έναντι 8,458 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008 παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,91% ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 240 χιλ. ευρώ από 1.224 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008.

Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων και τόκων προσδιορίστηκε σε 554 χιλ. ευρώ το 2009, από 1.732 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008, κυρίως ως αποτέλεσμα αυξημένων εξόδων έρευνας και ανάπτυξης για την κάλυψη των απαιτήσεων, έργων και προϊόντων.