Το Διοικητικό Συμβούλιο της Profile προχωρά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Profile Systems & Software (Cyprus) Limited, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 78.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 11,4286 ευρώ για κάθε μετοχή και συνακόλουθα το συνολικό ποσό που θα εισφερθεί στην εν λόγω θυγατρική ανέρχεται σε 891.430,80.

Η εν λόγω αύξηση αποφασίστηκε και πραγματοποιείται με αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής. Η Διοίκηση της Profile παραμένει στρατηγικά και σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της θυγατρικής της που αποτελεί και τον βασικό άξονα της εξωστρεφούς δραστηριότητας του Ομίλου, με σκοπό την διαμόρφωση των βέλτιστων συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας της για την περαιτέρω διείσδυση όλης της γκάμας των προϊόντων του Ομίλου σε νέες γεωγραφικά αγορές.