Η έμφαση στη καινοτομία, η ενίσχυση των εργασιών εκτός συνόρων, καθώς και η εξυπηρέτηση υφιστάμενων και νέων πελατών ήταν οι βασικοί άξονες δράσης για τον όμιλο το τρίμηνο που έκλεισε.

Παρά τη συγκρατημένη εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 2,09 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ελαφρώς αυξημένος από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, τα κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 612.000, ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 29%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 442.000 από 151.000 το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, ενισχυμένα εκτός των άλλων και λόγω χρηματοοικονομικών κερδών, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 455.000, από 123.000.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0384 ευρώ, αυξημένα έναντι του 2014. O όμιλος παρουσιάζει θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και επαρκή διαθέσιμα και ισοδύναμα, ενώ ο δανεισμός διαμορφώθηκε στα 3,2 εκατ., έναντι 3,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 16,2 εκατ. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,23 εκατ., ενώ το EBITDA σε  282.000 και τα κέρδη μετά φόρων σε 91.000.