Τη νέα λύση Acumen-net eFX, που έχει σχεδιαστεί για τις τράπεζες, τα υποκαταστήματα και τα ψηφιακά τους κανάλια καθώς και σε πελάτες που επιθυμούν άμεση παρακολούθηση των συναλλαγματικών κινδύνων (Foreign Exchange Risk), παρουσίασε η Profile Software.

Το Acumen-net εμπλουτίστηκε με νέες δυνατότητες που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο των treasurers, όσο και των πελατών τους, κατά τη διαχείριση  ρίσκου, αλλά και στη διασύνδεση του με υφιστάμενες τραπεζικές πλατφόρμες. Η λύση Acumen-net eFX μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως αυτόνομη εφαρμογή είτε ως μέρος της πλατφόρμας διαχείρισης διαθεσίμων Acumen-net, τόσο σε  cloud περιβάλλον όσο και «on-premise».

Αξιοποιώντας τα APIs και τις ενσωματωμένες whitelabelling δυνατότητες παρέχει ολοκληρωμένη διασύνδεση με οποιαδήποτε ψηφιακή πλατφόρμα ή πάροχο δεδομένων αγοράς. Η λύση προσφέρει επίσης εύκολη διαχείριση πολλαπλών συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και παροχή βέλτιστων τιμών για τους πελάτες.

Οι λύσεις που προσφέρει η πλατφόρμα
Η πλατφόρμα eFX καλύπτει απαιτήσεις για εκτέλεση συναλλαγών, ανταλλαγής νομισμάτων, (FX Spot) και προθεσμιακών πράξεων σε συνάλλαγμα (FX Forward), την παροχή συναλλαγματικών ισοτιμιών (FX Rates) σε πραγματικό χρόνο, την εισαγωγή εντολών προς εκτέλεση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών, (για παράδειγμα ανοικτές εντολές), την εισαγωγή αιτημάτων για παροχή τιμής (RFQ), με δυνατότητα αποδοχής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και αυτόματο dealing.

Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητα για υλοποίηση συμφωνιών ανοικτών θέσεων, (blotter πελάτη), όπως και παρακολούθηση της συνολικής FX θέσης πελάτη, αλλά και των πραγματοποιηθέντων/μη-πραγματοποιηθέντων κερδών/ ζημιών (Realised/Unrealised PnL).