Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στη διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, για λογαριασμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων».

Οι βασικοί στόχοι του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι η σχεδόν πλήρης κάλυψη των δημόσιων φορέων, η αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας, η αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN), η μεγιστοποίηση της άθροισης της ζήτησης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα και η μείωση στο μισό των τηλεπικοινωνιακών εξόδων του Δημοσίου.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη δημιουργία της Κεντρικής Υποδομής Διασύνδεσης (SIX – Syzefxis IntereXchange) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η οποία θα αποτελείται από δύο κόμβους, SIX-1 και SIX-2 αντίστοιχα και στην στέγαση των 2 κόμβων SIX και των λοιπών κεντρικών υποδομών του Δικτύου σε δύο Κέντρα Δεδομένων, DC-1 και DC-2 αντίστοιχα. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος του έργου καλείται να προμηθεύσει εξοπλισμό και να παράσχει μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται  αναλυτικά στις επόμενες ενότητες. Ο προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται στα 12.753.732 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.