Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις για την Ενίσχυση της Ασφάλειας των Πληροφοριών και των Συστημάτων του Δημοσίου Τομέα», προϋπολογισμού 102,1 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένων ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης. Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριών και των συστημάτων του Δημόσιου Τομέα, αξιολογώντας την τρέχουσα κατάσταση και αναπτύσσοντας ένα κατάλληλο και πρακτικό σχέδιο ανάκαμψης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εφαρμοστούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας κατ’ αρχάς στους εποπτευόμενους από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης φορείς και συγκεκριμένα του ΕΔΥΤΕ, της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) της ΗΔΙΚΑ και του Κτηματολογίου.

Συμπληρωματικά, το έργο παρέχει τα μέσα σε επιλεγμένους υπαλλήλους των φορέων, να επιτελούν τις εργασίες τους εξ αποστάσεως, με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο. Πρόκειται για έργο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εντάσσεται στον άξονα Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Κράτους και εκτελεί η ΚτΠ.