Προκηρύχθηκε σήμερα το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με επίσημη ανακοίνωση στο site της ΚτΠ Α.Ε.

Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν:
1. προκηρύχθηκε ο Ανοικτός Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8», προϋπολογισμού 405.629.866 ευρώ. Μέσω του παρόντος τεύχους, πραγματοποιείται διακριτή διαγωνιστική διαδικασία  για κάθε Νησίδα, καθώς πρόκειται για 8 διαφορετικά Τμήματα του Έργου (LOTS).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για μια ή και περισσότερες Νησίδες, όχι όμως απαραίτητα για το σύνολο αυτών. Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης: 446.192.852 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ). Σκοπός του παρόντος έργου είναι η μελέτη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία υπηρεσίας πρόσβασης και τηλεφωνίας – τηλεομοιοτυπίας στους φορείς που ανήκουν γεωγραφικά σε κάθε Νησίδα, στο πλαίσιο του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

2. προκηρύχθηκε ο Ανοικτός Διαγωνισμός για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας», προϋπολογισμού 39,053 εκατ. ευρώ, με ΦΠΑ και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «κινητικότητας» (mobility) τηλεφωνίας και δεδομένων σε στελέχη του Δημοσίου – Ασύρματη Νησίδα, αναβαθμίζοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα και εξασφαλίζοντας ότι θα μπορούν  να έχουν διαρκή επικοινωνία καθώς και πρόσβαση σε ηλεκτρονική πληροφορία δεδομένων εντός και εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.