Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση ενός «ολοκληρωμένου ψηφιακού Πληροφοριακού Συστήματος της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το νέο σύστημα θα αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης και αναφοράς για στοιχεία που αφορούν διοικητικά θέματα της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου, των διευθύνσεων, των γραφείων και των σχολικών μονάδων, που θα ενημερώνεται διαρκώς για όλες τις μεταβολές, παρέχοντας πλήρως επικαιροποιημένη πληροφορία και υπηρεσίες στους χρήστες του.

Συγχρόνως θα δημιουργηθεί ένα σημείο προσπέλασης για όλα τα συστήματα, μέσω του οποίου θα γίνεται η είσοδος των εξουσιοδοτημένων χρηστών σε αυτά. Βασική συνιστώσα του συστήματος είναι η δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει ενιαία σηματοδότηση των στοιχείων για το υπουργείο, καθώς και η δημιουργία πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με υφιστάμενα αυτόνομα συστήματα του φορέα που περιέχουν κοινή πληροφορία με την κεντρική βάση όπως αυτή θα οριστεί και θα υλοποιηθεί.

Επίτευξη διαλειτουργικότητας Το έργο έχει ως σκοπό τον επανασχεδιασμό, την αναβάθμιση την επέκταση και την πλήρη διαλειτουργικότητα όλων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν σήμερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Θα δημιουργηθούν, επίσης, νέες ψηφιακές πλατφόρμες για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους και θα αναπτυχθούν ολοκληρωμένα συστήματα διαλειτουργικότητας με υφιστάμενες υπηρεσίες και πλατφόρμες, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν τεχνολογικά και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες. Επιπλέον θα δημιουργηθούν και εξελιγμένες υπηρεσίες Business Intelligence που θα προσφέρουν στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την αναγκαία πληροφόρηση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.