Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση της συμφωνίας – πλαισίου για τη ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων προχώρησε η Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης αρχείων του δημοσίου, προϋπολογισμού, μαζί με το δικαίωμα της προαίρεσης, 310 εκατ. ευρώ. Το έργο εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων «παιχτών» της αγοράς Πληροφορικής, καθώς και των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Αντικείµενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήµατος μεταγραφών και υποθηκών, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρµογών και συστήµατος διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων, στο οποίο, μέσω διαδικτυακής πύλης θα µπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόµιµα ενδιαφερόµενοι (πολίτες, δικηγόροι, συµβαλαιογράφοι, κ.α.).

Αρχεία από 390 υποθηκοφυλακεία σε όλη τη χώρα
Στο έργο συµπεριλαµβάνονται τα αρχεία των 390 υποθηκοφυλακείων, που τηρούσαν το σύστηµα μεταγραφών και υποθηκών για το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας. Υπολογίζεται ότι θα ψηφιοποιηθούν περίπου 600.000.000 σελίδες. Η ψηφιοποίηση περιλαµβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήµατος μεταγραφών και υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευµένο σύστηµα διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων, ώστε να δηµιουργηθεί ένα επίσηµο ψηφιακό αντίγραφο του συστήµατος το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ). Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με έως 4 οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές.