Η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική» ανακηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος στο διαγωνισμό του ΕΔΥΤΕ για την ανάθεση του έργου «προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου», με χρηματικό τίμημα 2,29 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι εταιρείες OTE και IBM Ελλάς. Στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια λογισμικού κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας και θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου, και τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τέσσερα χρόνια. Ο διαγωνισμός περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της κατάθεσης και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Το έργο προβλέπει, ενδεικτικά:

  • Την καταχώριση των ασθενών που θα μεταγγιστούν ή/και τη διασύνδεση με το σύστημα κίνησης ασθενών των νοσοκομείων.
  • Τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος της αιμοδοσίας με αυτό των εργαστηρίων του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας on-line επικοινωνία με τους αναλυτές και τα ιατρικά μηχανήματα, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εργαστηριακών ελέγχων από τους οποίους επηρεάζεται η λήψη απόφασης για μετάγγιση (π.χ. Γενική αίματος, κλπ).
  • Την καταχώριση των παραπεμπτικών μετάγγισης αίματος και προϊόντων αίματος με όλες τις πληροφορίες που αυτά αναγράφουν.
  • Την καταχώριση των απαιτούμενων εξετάσεων για τον προμεταγγισιακό έλεγχο των ασθενών και την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
  • Την διαχείριση των απαιτούμενων δειγμάτων αίματος (παραλαβή, καθώς και την αποδοχή τους ή μη και την διαδικασία επιστροφής αυτών εφόσον δεν γίνονται αποδεκτά)