Την επέκταση του χρονοδιαγράμματος της πράξης «Ήφαιστος» μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2023, εξαιτίας των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση του έργου, ενέκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ). Επί του παρόντος εκκρεμεί η έγκριση της σχετικής απόφασης από τη διαχειριστική Αρχή. Να σημειωθεί ότι η πράξη λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, ωστόσο η ολοκλήρωσή της προδιαγράφεται εξαιρετικά αμφίβολη για μια σειρά από λόγους, οι οποίοι συνδέονται με διάφορα υποέργα.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση του υποέργου 5 (ΥΕ5) «Υπηρεσίες σχεδιασμού, διαλειτουργικότητας και υποστήριξης των εκσυγχρονισμένων δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών των ιδρυμάτων», καθώς υπάρχει δυσκολία στην εξεύρεση επιστημονικών στελεχών ΤΠΕ με τα κατάλληλα προσόντα. Μάλιστα, σε πέντε περιπτώσεις, στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία προχώρησαν σε λύση της σύμβασής τους.  Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει επίπτωση τόσο στην ταχύτητα ανάπτυξης των υπηρεσιών που προβλέπονται στο υποέργο όσο και στην ετοιμασία των διαγωνισμών του «Ήφαιστος».

Η εμπλοκή με το έργο για την ασύρματη δικτύωση φοιτητικών εστιών

Όσον αφορά το υποέργο 7 (ΥΕ7) «Ασύρματη δικτύωση φοιτητικών εστιών και διασύνδεσή τους με το ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ», ο σχετικός διαγωνισμός είχε προ κηρυχθεί το Νοέμβριο του 2018, αλλά κηρύχθηκε άγονος καθώς απορρίφθηκαν και οι πέντε προσφορές που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους. Το έργο επαναπροκηρύχθηκε το Μάιο του 2019. Οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε ο ΟΤΕ, μετά την απόρριψη από την Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών δύο προδικαστικών προσφυγών της Neurosoft.

Στις 20 Ιουλίου, ασκήθηκε προσφυγή από την εταιρεία Cosmos Business Systems, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΔΥΤΕ, που ανακήρυξε οριστικό ανάδοχο τον ΟΤΕ, και να ανασταλεί κάθε πρόοδος του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η εταιρεία, απέσυρε την προσφυγή της. Ωστόσο, κατατέθηκε νέα προσφυγή από τη Neurosoft. Τούτου δοθέντος, ασφαλής πρόβλεψη για την έναρξη του έργου δεν μπορεί να γίνει.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση του υποέργου 8 (ΥΕ8) «προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (LOT 1)», η IBM Ελλάς έχει καταθέσει προδικαστική προσφυγή καθώς και αίτημα αναστολής της διαδικασίας του διαγωνισμού. Αναφορικά με την εκτέλεση του υποέργου 9 «υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα  ιδρύματα – περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (LOT 2)», ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εκ νέου, καθώς κηρύχθηκε άγονος ελλείψει προσφορών.

Στην αναμονή τρία υποέργα

Τέλος, η δημοσίευση του τεύχους διαβούλευσης για το υποέργο 2 (ΥΕ2) «υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» δεν έχει γίνει ακόμα – αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου- ενώ οι εργασίες προετοιμασίας των τευχών για την εκτέλεση των υποέργων 3 (ΥΕ3) «εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών επικοινωνίας των ιδρυμάτων μέσω δικτύου και 4 (ΥΕ4) «υπηρεσίες αυτοματοποιημένης διαχείρισης και λειτουργίας των προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών στα ιδρύματα» δεν έχουν ακόμα εκκινήσει.

Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 24.190.500 ευρώ. Η πράξη «Ήφαιστος» εκσυγχρονίζει τις δικτυακές υποδομές σε 58 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας σε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας πρόσβαση στο δίκτυο ΕΔΥΤΕ σε ταχύτητες gigabit και εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής που δεν προσφέρονται από τα εμπορικά δίκτυα σήμερα.