Στη ματαίωση του διαγωνισμού για το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης» της πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας- MARIS (Marine Career Information System)», προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είχε προηγηθεί «χορός» προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης στο Εφετείο, που οδήγησαν τη διαγωνιστική διαδικασία σε αδιέξοδο. Αντικείμενο του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 821.000 ευρώ, ήταν η ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής λογισμικού και υλικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των κέντρων επιμόρφωσης και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις αρχές του 2019 και προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους εταιρειών από το χώρο της Πληροφορικής.

Πιο συγκεκριμένα στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορές οι εξής εταιρείες και σχήματα: Έπαφος, Άποψη, Byte, «Ίλυδα Πληροφορική – SingularLogic», «Space Hellas – Q&R», «01 Solutions Hellas – Dataverse», Cosmos Business Systems. Στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης προκρίθηκαν οι προσφορές της Έπαφος και της κοινοπραξίας «01 Solutions Hellas – Dataverse». Στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών πέρασε μόνο η τεχνική προσφορά της ενώσεως εταιρειών «01 Solutions Hellas – Dataverse».

 

Ακολούθησαν προδικαστικές προσφυγές από τις κοινοπραξίες «Ίλυδα Πληροφορική – Singular Logic», «Space Hellas – Q&R» και από τις εταιρείες Cosmos Business Systems, Άποψη και Έπαφος. Όλες οι προσφυγές απορρίφθηκαν από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Επανάληψη του διαγωνισμού με διαφορετικούς όρους Εν συνεχεία, οι εταιρείες Cosmos Business Systems, Άποψη και Έπαφος κατέθεσαν αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. Η μία εξ αυτών και συγκεκριμένα η αίτηση που είχε καταθέσει η Άποψη έγινε δεκτή από το δικαστήριο, ως προς το σκέλος που αφορά τον αρχικό αποκλεισμό της εταιρείας από τη διαγωνιστική διαδικασία.

 

Έτσι, ο φάκελος επέστρεψε στην ΑΕΠΠ η οποία συμμορφούμενη με την απόφαση του Εφετείου, έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή που κατέθεσε η εταιρεία και την οποία αρχικά είχε απορρίψει. Τελικά το υπουργείο, υιοθετώντας σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αποφάσισε την ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψη της με τροποποίηση των όρων διακήρυξης.