Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απηύθυνε πρόκληση στο υπουργείο Πολιτισμού και σε άλλους αρμόδιους φορείς να υποβάλουν προτάσεις έργων, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση με τίτλο «αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας». Αντικείμενο της δράσης είναι η αξιοποίηση από τις υπηρεσίες του υπουργείο Πολιτισμού, των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, καθώς και για την περαιτέρω ανάδειξη και προβολή της, με την ανάπτυξη καινοτόμου ψηφιακού περιεχομένου, που θα μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης καθώς και ανάπτυξης μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών με χρήση open source λογισμικού και open data περιεχομένου.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 8.000.000 ευρώ.

Η δράση αναμένεται να λειτουργήσει προς όφελος της ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος και των πολιτιστικών πόρων της χώρας μας, μέσω της δυναμικής τους παρουσίας στο διαδίκτυο, καθώς και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του φυσικού χώρου αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία, μνημεία κ.α.) Ψηφιακές εφαρμογές και εικονικό μουσείο Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναπτύξουν, μεταξύ εικονικό μουσείο, ψηφιακά αποθετήρια ή άλλες ψηφιακές εφαρμογές όπως εφαρμογές εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας, ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές, ψηφιακές μουσειοσκευές, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Επιπλέον, θα μπορούν: – να υλοποιήσουν πρόσθετες ψηφιακές υπηρεσίες πρόσβασης στον πολιτισμό (π.χ. συστήματα eticketingeshop) – να αναπτύξουν ψηφιακές υποδομές (πχ για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού, τη φιλοξενία των σχετιζομένων εφαρμογών και τη διασφάλιση πολύ υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης του σχετικού υλικού) καθώς και τη διαλειτουργικότητα και επικοινωνία με το κυβερνητικό νέφος (GCloud).