Με την τεχνολογία να κινεί τις εξελίξεις, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επικεντρωθούν στην ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου να λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένες αποφάσεις σε σχέση με τους εγγενείς κινδύνους, σύμφωνα με την όγδοη έκδοση της μελέτης Risk In Review της PwC.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες στη λειτουργία των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη πλήρως τα δυνητικά οφέλη από την αξιοποίηση της γνώσης, ώστε να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις που σχετίζονται με την επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η μελέτη της PwC εστιάζει στον προσδιορισμό των κατηγοριών που βοηθούν τα «ψηφιακά επαρκή» τμήματα διαχείρισης κινδύνων να ξεχωρίζουν τόσο για την ικανότητά τους να παρέχουν στρατηγική κατεύθυνση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους κινδύνους και την αναγκαία διασφάλιση τους, όσο και για την ικανότητα του ίδιου του τμήματος στην υιοθέτηση και αφομοίωση νέων διαδικασιών που απαιτούνται βάσει του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα, δε, με τη μελέτη, τα βασικά συστατικά της «ψηφιακής επάρκειας» μιας επιχείρησης συνίστανται στα εξής:
1. Διάθεση των δεξιοτήτων και προσόντων που θα τους επιτρέψουν να κατευθύνουν στρατηγικά τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους κινδύνους, παρέχοντας ταυτόχρονα την αναγκαία διασφάλιση σχετικά με τις ψηφιακές πρωτοβουλίες της επιχείρησης

2.Αλλαγή των διαδικασιών, των εργαλείων και των υπηρεσιών του τμήματος διαχείρισης κινδύνων, ώστε οι αποφάσεις τους να βασίζονται περισσότερο στα δεδομένα και στις ψηφιακές τεχνολογίες, με στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη των κινδύνων και την ανταπόκριση σε αυτούς στο βαθμό και με τον ρυθμό που απαιτεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης.