Ο σχεδιασμός υπηρεσιών αφορά, κυρίως, την υλοποίηση των στρατηγικά επιλεγμένων λύσεων που έχουν συναποφασισθεί από τη διοίκηση του οργανισμού, το IT και την ομάδα ανάπτυξης υπηρεσιών.

Το μείγμα που συνθέτει τον σχεδιασμό υπηρεσίας οφείλει να λάβει υπόψη τα SLAs που θα τηρούνται με πελάτες και προμηθευτές. Επιπρόσθετα, η νέα υπηρεσία θα χρειαστεί να δηλωθεί στον εμπορικό και τεχνικό κατάλογο υπηρεσιών, με όποια συμπληρωματική πληροφορία περί προδιαγραφών διαθεσιμότητας, χωρητικότητας και ασφάλειας. Στη διαδικασία σχεδιασμού υπηρεσιών, η ομάδα έργου θα εξετάσει την ανάγκη για οποιεσδήποτε προσθαφαιρέσεις τεχνολογικής υποδομής, καθώς και παρεμβάσεων business process, ώστε να επιτύχει την αλλαγή που θα επιφέρει η νέα υπηρεσία.

Δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες εντός του οργανισμού για να φιλοξενηθεί μια νέα υπηρεσία, θέτονται οι βάσεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της. Κινούμενοι σε αυτά τα πλαίσια, η επιτυχία της υπηρεσίας αφορά σε μεγάλο βαθμό την ανθεκτικότητά της σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Ο προληπτικός χαρακτήρας για την ενσωμάτωση της επιχειρησιακής συνέχειας στον σχεδιασμό υπηρεσιών είναι θέμα συμμόρφωσης που αφορά και το DNA του ευρύτερου οργανισμού. Με άλλα λόγια, όποια αλλαγή τείνει να υιοθετηθεί στον σχεδιασμό υπηρεσιών θα πρέπει να αφομοιώνεται από τις υπόλοιπες οργανωτικές λειτουργίες του οργανισμού. Για τον οργανισμό αυτό σημαίνει τήρηση και ενημέρωση των πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας και ανάκτησης IT λειτουργιών, όπως, επίσης, και τακτικές ασκήσεις Business Impact Analysis με στόχο την ευθυγράμμιση με διαφοροποιήσεις στις επιχειρησιακές επιπτώσεις. Πρότυπα όπως το ISO22301 έχουν χαράξει τον οδικό χάρτη εφαρμογής πρακτικών Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Στο σκέλος της Επιχειρησιακής Συνέχειας εμπίπτει πάντα και η διαχείριση κινδύνων που δείχνει την ανεκτικότητα του οργανισμού για κινδύνους που πρόκειται να επηρεάσουν την διαθεσιμότητα υπηρεσιών. Όμως, για να αποκτήσουν μεγαλύτερο νόημα οι πρακτικές Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζουμε στον οργανισμό μας, οφείλουμε να έχουμε παρόμοια δείγματα συμμόρφωσης από προμηθευτές μας. Τέλος, η χρήση μεθόδων προβολής της σημασίας της Επιχειρησιακής Συνέχειας, ώστε να εντρυφήσει στο υποσυνείδητο των ανθρώπων του οργανισμού, είναι τόσο σημαντική όσο όλη η προσπάθεια εφαρμογής της.