Σε τροχιά υλοποίησης έχει εισέλθει – με εξαίρεση το πρώτο τμήμα όπου η διαγωνιστική διαδικασία κατέληξε άφορη- το έργο του ΕΔΥΤΕ με τίτλο «προμήθεια κβαντικού εξοπλισμού για το Εθνικό Δίκτυο Κβαντικών Υποδομών HellasQCI», μετά την υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους.

Πιο αναλυτικά:

  • Για το τμήμα 1 «προμήθεια δύο πηγών παραγωγής σύμπλεκτων φωτονίων
    για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI», ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος καθώς δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και θα προκηρυχθεί εκ νέου.
  • Για το δεύτερο τμήμα: «προμήθεια 16 ανιχνευτών μοναδικών φωτονίων τεχνολογίας υπεραγώγιμων νανοκαλωδίων για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI», ανάδοχος έχει αναδειχθεί η Vector Τechnologies. H αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 442.667 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • Για το τρίτο τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια 9 τεχνολογικά ώριμων συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών, προκειμένου να εξοπλίσουν τον κορμό του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών επικοινωνίας HellasQCI, ανάδοχος έχει αναδειχθεί η Adaptit, έναντι του ποσού των 464.329 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  • Τέλος, η Adaptit ανέλαβε, επίσης, το τέταρτο και μεγαλύτερο μέρος του έργου για την προμήθεια δύο συστημάτων διανομής κβαντικών κλειδιών που αφορούν στη χρήση τεχνολογίας κωδικοποίησης της κβαντικής πληροφορίας στο πεδίο της πόλωσης για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρήσης του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI, καθώς και για τον έλεγχο συμβατότητας της τεχνολογίας αυτής με τα συστήματα που θα εξοπλίσουν τον κορμό του εθνικού δικτύου κβαντικών υποδομών HellasQCI. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 2.220.320 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.