Σε αναζήτηση συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και υλοποίησης έργων/προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και την παροχή επιχειρησιακών λειτουργιών προς υποστήριξη των έργων μετασχηματισμού βρίσκεται το Υπεραταμείο. Πιο συγκεκριμένα, το Υπερταμείο απηύθυνε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο που να καλύπτει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο εταιρειών του με έως τρεις Συμβούλους. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 10,8 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ. Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία λύσεων πληροφορικής.
  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εκτέλεση επιχειρησιακών λειτουργιών με τη μορφή υπηρεσιών Chief-{Information, Information Security, Digital Transformation}- Officer-as-a-Service («CxOaaS» ή «virtual CxO»)

Οι σχετικές με αυτόν τον πρώτο τύπο υπηρεσιών λύσεις πληροφορικής περιλαμβάνουν: ψηφιακές εφαρμογές (επιχειρηματικές εφαρμογές όπως ένα ERP, εφαρμογές λειτουργιών, όπως μια λύση προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού, και εφαρμογές που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών, όπως ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης), υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής (π.χ. τηλεπικοινωνιακές υποδομές, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, λύσεις IoT) και λύσεις δεδομένων (π.χ. μια υποδομή data lake/data warehouse ή μια λύση BI).

Όσον αφορά στο δεύτερο τύπο υπηρεσιών το αντικείμενο εργασιών θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά: κατάρτιση και επίβλεψη πολιτικών, πρωτοκόλλων και προτύπων πληροφορικής, επίβλεψη των λειτουργιών της υποδομής, των συστημάτων και των εφαρμογών πληροφορικής με στόχο τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης, συμβολή στην υλοποίηση και τη μετάβαση σε λειτουργίες για νέες υποδομές, συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής (ΙΤ) και τεχνολογίες λειτουργίας (ΟΤ), σχεδιασμός και επίβλεψη της στρατηγικής για τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση σε θέματα πληροφορικής, σχεδιασμός, ανάπτυξη και επίβλεψη λειτουργιών για τη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (IT Service Management), προϋπολογισμό διαχείρισης και δαπάνες πληροφορικής (CAPEX, OPEX).