Η Κοινωνία της Πληροφορίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το διαγωνισμό για την «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης». Το έργο αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου καλύπτουν τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

  • Λειτουργική ενότητα 1: Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  • Λειτουργική ενότητα 2: Δέσμη δράσεων για την ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και περαιτέρω επέκτασης των υπηρεσιών του.
  • Λειτουργική ενότητα 3: Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και  Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99 εκατ. ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Δικαιοσύνης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ΤΠΕ. Οι τρεις λειτουργικές ενότητες του έργου καλύπτουν σημαντικό τμήμα των βασικών λειτουργιών της Δικαιοσύνης, με παρεμβάσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών, αλλά και την αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ.