Η ΚτΠ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το έργο «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης: Υποέργο 2 – Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης», προϋπολογισμού 32,4 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα επιτρέπει στους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας την βέλτιστη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση όλων των διαθέσιμων πόρων και τη διαχείριση όλων των συμβάντων, έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.

Το έργο, επίσης, περιλαμβάνει και την υλοποίηση της θεσμοθετημένης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους αναγνωρισμένους κινδύνους και απειλές που ενεργοποιούν τον κύκλο καταστροφών, και θα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των διαθέσιμων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και συμβάντων.