Η ένωση εταιρειών «Engenius – Mayfair Club» ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση  του έργου με αντικείμενο την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Τηλεφωνικού Κέντρου (Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή) για το ΟΠΣ-Στρατηγικές Επενδύσεις. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 1,68 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ Στρατηγικών Επενδύσεων) που θα υποστηρίζει την παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων από το στάδιο κατά το οποίο ο εισηγητικός φάκελος περιέρχεται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) για την έκδοση της σχετικής απόφασης της έως και την ολοκλήρωση της εκάστοτε στρατηγικής επένδυσης και την παρακολούθηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων της. Παράλληλα θα δημιουργηθεί γνωσιακή βάση με όλες τις ροές εργασίας, καθώς και αποτύπωση αυτών των ροών σε γνωσιακή βάση που θα περιλαμβάνει (Νομοθεσία, ΦΕΚ, Εγχειρίδια και Ερωταπαντήσεις). Τέλος το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών και στατιστικών αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς και απολογιστικούς δείκτες ελέγχου μέσω συστήματος επιχειρηματικής ευφυίας.

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου (γραμμής ενημέρωσης) για δυνητικούς επενδυτές, η οποία θα προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης των επενδύσεων, τόσο κατά το σχεδιασμό της επένδυσης και την επιλογή των κατάλληλων κινήτρων από το δυνητικό επενδυτή όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της, με βάση τη φύση και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης, καθώς και στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών προσωπικού για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Το τηλεφωνικό κέντρο θα διασυνδέεται με το ΟΠΣ Στρατηγικών Επενδύσεων για την βέλτιστη διαχείριση πληροφορίας και θα απασχολεί προσωπικό το οποίο θα λάβει σχετική εκπαίδευση.