Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ανέθεσε στην ένωση εταιρειών «Netcompany Intrasoft – Profile» το πρώτο τμήμα του έργου για την ψηφιοποίηση των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας. Η ανάθεση έγινε έναντι 16.496.547 ευρώ. Το έργο, με προϋπολογισμό 309,876 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώματος προαίρεσης), περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήµατος μεταγραφών – υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και για την υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρµογών και πληροφοριακού συστήµατος για την τήρηση και ενηµέρωση αυτών, στο οποίο διαµέσου διαδικτυακής πύλης θα µπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόµιµα ενδιαφερόµενοι (πολίτες, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κ.ά.).

Αρχεία από 390 υποθηκοφυλακεία σε όλη τη χώρα
Στο έργο συγκαταλέγονται τα αρχεία των 390 υποθηκοφυλακείων, που τηρούσαν το σύστηµα μεταγραφών και υποθηκών για το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας. Υπολογίζεται ότι θα ψηφιοποιηθούν περίπου 600.000.000 σελίδες. Η ψηφιοποίηση περιλαµβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήµατος μεταγραφών και υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευµένο σύστηµα διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων, ώστε να δηµιουργηθεί ένα επίσηµο ψηφιακό αντίγραφο του συστήµατος το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Για τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ελληνικό Κτηματολόγιο η αξιολόγηση των προσφορών που έχουν κατατεθεί από τον ΟΤΕ και τις κοινοπραξίες «Wind – Iron Mountain», «Vodafone- Cosmos Business Systems -Geoanalysis – Q&R», «Uni Systems – ONEΧ» και «Globitel – Master – όμιλος Μυτιληναίου».