Στην ένωση εταιρειών «Netcompany Intrasoft – Uni Systems» κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός με αντικείμενο την «υλοποίηση αλλαγών στα Πληροφοριακά Συστήματα της ΑΑΔΕ». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 7,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό συμμετείχε, επίσης, η Cognity. Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών της ΑΑΔΕ που αφορούν στην ανάπτυξη, προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις και επικαιροποίηση, του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων της και κάλυψη της διαλειτουργικότητας τους με τρίτα συστήματα και εφαρμογές.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα που επηρεάζονται άμεσα είναι τα ακόλουθα:

  • Πληροφοριακά Συστήματα Φορολογίας (ενδεικτικά: TAXIS, TAXISnet, – EISPRAXIS, myDATA, ΕΝΦΙΑ)

Πληροφοριακά συστήματα Τελωνείων (ενδεικτικά:

  • ICISnet, Σύστημα Εισροών Εκροών Πρατήριων υγρών καυσίμων, Σύστημα Εισροών – Εκροών Φορολογικών αποθηκών και πλωτών μέσων)
  • Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS)
  • Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)
  • Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ)
  • Πληροφοριακά Συστήματα εξυπηρέτησης φορολογουμένων και υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΚΕΦ, Ηλεκτρονικό Ραντεβού, e-ticketing)

Το σύνολο των ανθρωπομηνών του έργου είναι 1.580 και η χρονική διάρκεια του έως 31/12/2025