Η ένωση εταιρειών «Neuropublic – Cognitera» αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έργο «ανάπτυξη και προσαρμογή απαιτούμενων πληροφορικών συστημάτων και διασυνδέσεων που θα υποστηρίξουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027».

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 19,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και η υποστήριξη των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της νέας ΚΑΠ για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Μεταξύ άλλων το έργο περιλαμβάνει:

–  Σχεδιασμό, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή ενός κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συγκέντρωσης δεδομένων (data collection) με τη δημιουργία αποθήκης δεδομένων και τη χρήση τεχνικών data analytics και εξόρυξης δεδομένων (κεντρικό Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας – BI) για την εξαγωγή δεικτών παρακολούθησης για τη νέα ΚΑΠ σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο. –  Σχεδιασμό, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιας κεντρικής γνωσιακής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει τη διαχείριση και δημοσιοποίηση των διοικητικών και στατιστικών δεδομένων και δεικτών παρακολούθησης των στρατηγικών σχεδίων και πολιτικών του υπουργείου, σύμφωνα με ρόλους και αρμοδιότητες, σε ομάδες υπηρεσιακών (στελέχη του υπουργείου και εποπτευόμενων Οργανισμών) και μη χρηστών (παραδειγματικά όπως δικαιούχοι επιδοτήσεων, ερευνητές, ακαδημαϊκή κοινότητα, γεωργικοί σύμβουλοι κ.α.)