Στην ένωση εταιρειών «ΟΤΕ – Byte» κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έργο για το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Ηριδανός)».

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 8.337.500 ευρώ, συν ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την αναβάθμιση της ικανότητας της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε βάθος χρόνου, μέσω της υλοποίησης μιας δέσμης δράσεων, που αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ηριδανός).

Το νέο σύστημα θα εξυπηρετήσει τον επιχειρησιακό στόχο της ΔΥΑΕ, τη διασφάλιση της ποιότητας των διοικητικών δραστηριοτήτων της αναθέτουσας αρχής και την ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κρίνεται επιτακτική, με στόχο την άρτια υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής στην εκτέλεση του έργου τους (νομοθετικό, οργανωτικό, ενημερωτικό), αλλά και την διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας σε εργασιακούς χώρους (εργοδότες, εργαζόμενοι, τεχνικοί ασφαλείας, ιατροί εργασίας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρόληψης, κ.λπ.) να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ιδίως μέσω της απρόσκοπτης και συνεχούς ενημέρωσης, πληροφόρησης και κατάρτισης.