Στην ένωση εταιρειών «OTE – Priority Quality Consultants» κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, o διαγωνισμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης της ΓΓΠΣΔΔ στο Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η κατακύρωση έγινε έναντι 683.625 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στόχος της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμμόρφωσης με τον Κανονισμό με ενσωματωμένους μηχανισμούς και πολιτικές που θα διασφαλίζουν σε διαρκή βάση όλες τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, με βάση τις κείμενες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων σε οργανωτικό, τεχνικό και νομικό επίπεδο.