Στην κατακύρωση δύο διαγωνισμών που αφορούν σε έργα ψηφιοποίησης προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος διαγωνισμός ο οποίος σχετίζεται με την ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατακυρώθηκε στην InDigital, έναντι 743.000 ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης μέρους του φυσικού αρχείου γάμων και διαζυγίων που τηρεί το γραφείο γάμων και διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης και ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης στο υποσύστημα γάμων και διαζυγίων του συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Αρχιεπισκοπής. Η ψηφιοποίηση αφορά 570.000 εγγραφές γάμων της περιόδου 1951- 1991 καθώς επίσης και 20.000 εγγραφές διαζυγίων της περιόδου 1920-1955.

Η ψηφιοποίηση των εγγραφών συνίσταται στη:

  • Σάρωση του φυσικού αρχείου προς ψηφιοποίηση και
  • Στην καταχώρηση όλων των πεδίων ανά εγγραφή με τη χρήση κατάλληλης φόρμας εισαγωγής και με την εφαρμογή διπλής παράλληλης καταχώρησης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει στο πλαίσιο του έργου να αναπτυχθεί κατάλληλη εφαρμογή

Ο δεύτερος διαγωνισμός «Διοικητική και Γεωχωρική Τεκμηρίωση Εκκλησιαστικών Ακινήτων που τηρούνται στο υποσύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», κατακυρώθηκε στην ένωση εταιρειών «Map – Terra Mapping the Globe», έναντι 2,21 εκατ. ευρώ.

Βάση δεδομένων με 605.000 σαρωμένα έγγραφα
Με το νέο εν λόγω έργο προγραμματίζεται η πληρέστερη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση περίπου 11.300 εγγραφών εκκλησιαστικών ακινήτων, για τα οποία έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων διαχείρισης εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας που τηρεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, μόνο τα βασικά τους στοιχεία. Στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων υφίστανται περί τα 605.000 σαρωμένα έγγραφα (περίπου 1.452.000 σελίδες), για τα οποία δεν έχει γίνει αποδελτίωση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αντιστοιχήσει τα εν λόγω έγγραφα (που απλώς σαρώθηκαν και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων) με τις ανάλογες εγγραφές και να καταχωρήσει τα μεταδεδομένα τους (π.χ. συντεταγμένες ακινήτου).

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου, θα επιλεγούν 500 εκκλησιαστικά ακίνητα, για τα οποία ο ανάδοχος θα προβεί σε διανυσματοποίηση των σαρωμένων τοπογραφικών σχεδίων τους και εισαγωγή των ψηφιοποιημένων δεδομένων στη γεωχωρική βάση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.