Στην ένωση εταιρειών «Profile – EY» κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η Κοινωνία της Πληροφορίας, το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 446.400 ευρώ, συν ΦΠΑ. Το ΠΣΑΠΕ αποτελεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.

Θα λειτουργεί ως μία «πύλη» μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του με τη συμπλήρωση φόρμας, να παρακολουθεί την εξέλιξη του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών.

Επιπλέον, τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην αδειοδοτική διαδικασία θα διακινούνται μέσω του νέου αυτού συστήματος, καθιστώντας τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών απαραίτητη.

Παρακολούθηση της διαδικασίας σε όλη την επικράτεια Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την αδειοδοτική διαδικασία είτε συγκεντρωτικά για μια περιφέρεια είτε για ολόκληρη την Επικράτεια, με σκοπό την παρακολούθηση της δυναμικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την προσαρμογή και επικαιροποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ΑΠΕ.

Επιπλέον, το ΠΣΑΠΕ θα υποστηρίζει απαραίτητες λειτουργικές εφαρμογές όπως ο επιμερισμός του ειδικού τέλους ΑΠΕ (άρθ. 25 του ν.3468/2006, όπως ισχύει). Το νέο σύστημα αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τους χρόνους αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και να διευκολύνει ουσιαστικά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης.