Σε πρώτο πλάνο βάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο, προχωρά στη διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 149.000 ευρώ, συν ΦΠΑ και η διάρκειά της ορίζεται σε πέντε μήνες.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι μηχανισμοί σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, οι τρόποι προσέλκυσης επενδύσεων και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε ώριμους τομείς πολιτικής, ο τρόπος παρακολούθησης των δράσεων αυτών και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο ο μηχανισμός διαχείρισης θα ανταποκριθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες υλοποίησης έργων για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την ΤΝ.

Η μελέτη αναμένεται να εκκινήσει από τα βασικά κείμενα στρατηγικής της Ελληνικής Κυβέρνησης που σχετίζονται με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους προκειμένου:

  • Να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ΕΣΠΑ υπό το πρίσμα των στόχων και επιδιώξεων των ανωτέρω στρατηγικών κειμένων σχετικά με την ΤΝ.
  • Να αναδείξει περιοχές και τομείς πολιτικής, που είναι πιο ώριμες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΤΝ από το νέο ΕΣΠΑ.
  • Να αναδείξει τρόπους ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με την ΤΝ, μέσω δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.
  • Να αναδείξει έργα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων και παροχής κινήτρων, που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και οι οποίες θα μπορούν να υλοποιηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.
  • Να αναδείξει σημαντικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι μπορεί να επωφεληθούν από δράσεις ΤΝ που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.
  • Να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η υλοποίηση των σχετικών έργων όπως ενδεικτικά: δείκτες παρακολούθησης, χρονοδιαγράμματα, τρόπος κοστολόγησης και budgeting των προτεινόμενων έργων.
  • Να αναδείξει τους τομείς εκείνους της ΤΝ, που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον και προοπτική και να προτείνει τρόπους ενίσχυσης της έρευνας στους τομείς αυτούς μέσω δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ