Στην ένωση εταιρειών «Q&R -Neuropublic» κατακύρωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το διαγωνισμό με αντικείμενο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων».

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 613.552 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στόχος του έργου είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας και η απεμπλοκή των υπάλληλων των φορέων από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική μεταβίβαση ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων, η οποία θα διασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο.