Η ένωση εταιρειών «Netcompany Intrasoft- Deloitte- SingularLogic-Q&R» ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «σχεδιασμός και υλοποίηση ενός νέου συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την υποστήριξη ενός πλήρους κύκλου Δημοσίων Προμηθειών». Η αξία της σύμβασης που υπεγράφη στις 30 Απριλίου με την Κοινωνία της Πληροφορίας, ανέρχεται στα 7,6 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχε επίσης η ένωση εταιρειών «European Dynamics – Printec».

Αντικείμενο του έργου είναι οι υπηρεσίες υλοποίησης και οι άδειες λογισμικού για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την υποστήριξη όλων των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων δημόσιων προμηθειών. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει την υλοποίηση εφαρμογών που υποστηρίζουν το σύνολο των διαδικασιών, δράσεων και ενεργειών που αφορά στις Δημόσιες Προμήθειες.

To έργο πεεριλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.
  • Αρχικοποίηση περιβάλλοντος G-Cloud/προμήθειας έτοιμου λογισμικού/εγκατάσταση και αρχικοποίηση.
  • Ανάπτυξη/παραμετροποίηση λειτουργικών περιοχών νέου ΕΣΗΔΗΣ.
  • Μετάπτωση υφιστάμενων δεδομένων.
  • Ελέγχους αποδοχής χρηστών.
  • Μελέτη ασφάλειας και διαμόρφωση πλαισίου επιχειρησιακής συνέχειας (BCP).
  • Πιλοτική Λειτουργία.
  • Εκπαίδευση.
  • Δράσεις Δημοσιότητας και διαχείρισης έργου.
  • Παροχή υπηρεσιών εγγύησης και υποστήριξης για 2 χρόνια.