Στην ένωση εταιρειών «Uni Systems – Real Consulting» κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του  «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ)» για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι του ποσού των 413.500 ευρώ. Να σημειωθεί ότι στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.

Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιλαμβάνουν, αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρμογών, παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων, διασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, υλοποίηση μικρών βελτιώσεων που συνεπάγονται μεταβολή ή/και ανάπτυξη τμήματος των εφαρμογών και αφορά αλλαγές μικρής κλίμακας, σχεδιασμό και ανάπτυξη τμημάτων διεπαφών λογισμικού που αφορούν μικρές αλλαγές στις εφαρμογές, μικρές αλλαγές στον κώδικα, στη δομή της βάσης δεδομένων καθώς και στην τεκμηρίωση, κ.α.