Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας 5G στην Ελλάδα υπέγραψαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ).  Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην υποστήριξη, την ενίσχυση και την προώθηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας δικτύων 5ης γενιάς στην Ελλάδα, μέσω της ανταλλαγής υποστηρικτικού υλικού και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα μεταφοράς τεχνολογίας και της υλοποίησης κοινών δράσεων.

Ειδικότερα το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ πρόκειται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στα ενδιαφερόμενα μέλη του ΣΕΚΕΕ, στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network. Σημειώνεται ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ ως ο Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas, που αποτελεί μέλος του Enterprise Europe Network (EEN), του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, πληροφόρηση για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες υποστήριξης  της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) απασχολεί περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης, με παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα συνεργατών. Λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.