Ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας) συνεργάζεται με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Deloitte για τη διεξαγωγή στρατηγικής μελέτης που θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε ο ελληνικός κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Σκοπός της μελέτης είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις εξωστρέφειας του και την αύξηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων του κλάδου στην Ελλάδα, με στόχο να αυξήσει τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στόχος του ΣΕΠΕ είναι η μετατροπή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε έναν κλάδο με ηγετική θέση και στρατηγικό ρόλο για τη χώρα, ο οποίος θα τονώσει την ελληνική οικονομία, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία και θα εφαρμόσει τη ψηφιακή τεχνολογία για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων. Για τη συλλογή στοιχείων, στο πλαίσιο της μελέτης, έχει διαμορφωθεί στοχευμένο ερωτηματολόγιο που αφορά εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ, το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bit.ly/surveySEPE μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.