«Τα ρομπότ στη βιομηχανική παραγωγή έρχονται. Οι θέσεις εργασίας μένουν;» αποτελούν τον τίτλο έρευνας του ΣΕΒ για την 4η βιομηχανική επανάσταση και τις επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας από την ευρύτερη αξιοποίηση των ρομπότ.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας του ΣΕΒ συνοψίζονται στα εξής:
• Η αξιοποίηση των ευκαιριών της ρομποτικής δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις και όσοι μείνουν πίσω θα αντιμετωπίσουν σημαντικές πιέσεις παραγωγικότητας/κόστους.

• Τα ρομπότ θα μειώσουν σε σημαντικό βαθμό τις μονότονες επίπονες και επικίνδυνες χειρωνακτικές εργασίες, ωστόσο δεν αναμένεται να υπάρξει ολική υποκατάσταση των εργασιών ρουτίνας.

• Η απώλεια θέσεων εργασίας θα αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία νέων θέσεων, ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγικότητας και των εισοδημάτων.

• Η προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί την ενεργό συμμετοχή και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων. Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι πάροχοι κατάρτισης, εργαζόμενοι και η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσουν σε δια βίου μάθηση για τις διαρκώς μεταβαλλόμενες αναγκαίες δεξιότητες.

• Είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός νέων ρυθμιστικών κανόνων και προτύπων στο πλαίσιο της αυξημένης συνθετικής και λειτουργικής αυτονομίας των σύγχρονων ρομπότ σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων μορφών συνύπαρξης και συνεργασίας ανθρώπου-ρομπότ.

Ωστόσο, πρέπει να αποφευχθεί η υπερ-ρύθμιση του τομέα. αναλυτική μελέτη του ΣΕΒ, έκτασης 33 σελίδων, φιλοξενείται εδώ.