Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των γρήγορα μεταβαλλόμενων αγορών και οικονομικών δεδομένων, καθώς και του συνεχώς εντεινόμενου ανταγωνισμού, η πληροφορία και η διαχείρισή της αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωση και την επιτυχία των σύγχρονων επιχειρήσεων. H Δρ. Τζοάννα Αικατερινίδη, Γενική Διευθύντρια της Siemens IT Solutions & Services, Siemens A.E., παρουσιάζει τις τάσεις και τις προκλήσεις στην αγορά της Πληροφορικής, ενώ εξηγεί τη σημασία της επιλογής ενός πάροχου με διεθνή εμπειρία.

<‘Σελίδα 1: Οι ανάγκες των σημερινών γρήγορα μεταβαλλόμενων αγορών’>
Η εποχή μας, η εποχή της διεθνοποίησης, χαρακτηρίζεται από γρήγορα μεταβαλλόμενες αγορές, έντονο ανταγωνισμό και πολύπλοκο περιβάλλον εργασίας. Συγχρόνως, ο υπολειπόμενος χρόνος για επιχειρησιακή εκπαίδευση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών επιτευγμάτων (λύσεων και προϊόντων) μειώνεται δραστικά.

Η κινητικότητα της αγοράς με εξαγορές και συγχωνεύσεις, (mergers-acquisitions & carve-outs), δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για την Πληροφορική, λόγω αυξημένης ζήτησης για εξειδικευμένες υπηρεσίες και ΙΤ λύσεις

Σαν αποτέλεσμα, η αποδοτική υποστήριξη και κατανόηση πολύπλοκων ολοκληρωμένων συστημάτων, καθώς και η δυνατότητα διαθεσιμότητας και απεικόνισης της κατάλληλης πληροφορίας, έχει βαρύνουσα σημασία. Επιτυχημένη απάντηση σε αυτά μπορούν να προσφέρουν εταιρείες με παρουσία και εμπειρία στη διεθνή αγορά και σε ευρύτητα τομέων αγοράς.

Μέσω αυτού, οι εταιρείες αυτές στηρίζουν τους πελάτες τους στις κινήσεις επικράτησης και εξάπλωσής τους διεθνώς, ώστε να γίνουν Global Players, γινόμενοι αρωγοί στις προσπάθειες ισχυροποίησής τους και σύμβουλοι στην επιτυχία τους, μέσω Single Point of Contact (“one interface to the customer”), που υποστηρίζεται από πλέγμα διεθνούς παρουσίας, υποστήριξης και ανταλλαγής πληροφορίας και εμπειρίας. Eτσι, προσφέρεται στον εγχώριο πελάτη διεθνής εμπειρία και υποστήριξη, προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες του, που είναι συνδυασμός του προφίλ της επιχείρησης, των στόχων, των ειδικών συνθηκών, εμπειριών και τάσεων της διεθνούς αγοράς και των γεωγραφικών περιοχών δραστηριοποίησής του.

Σε αυτήν τη χρονική συγκυρία, ιδιαίτερης σημασίας τελεί και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που επιτυγχάνει τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της παραγωγικότητας σε κρατικό και επιχειρησιακό επίπεδο, και ενισχύει την ασφαλή κινητικότητα επιχειρήσεων και πολιτών εντός και εκτός των κρατικών ορίων.

Οι λύσεις για αποδοτική διαχείριση του δυναμικού και των πόρων της επιχείρησης γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές -ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης- όπως τα managed IT services: Desktop- Network- Security / IT Outsourcing.

Επιπρόσθετα, η κινητικότητα της αγοράς με εξαγορές και συγχωνεύσεις, (mergers-acquisitions & carve-outs), δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για την Πληροφορική, λόγω αυξημένης ζήτησης για εξειδικευμένες υπηρεσίες και ΙΤ λύσεις.

Tέλος, η τάση για Green IT θα οδηγήσει τις εταιρείες σε σημαντική μείωση κόστους και μείωση κατανάλωσης ενέργειας, αυξάνοντας την αποδοτικότητα του HW και του SW, και μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις δυσμενείς κλιματολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στις ανωτέρω ανάγκες και τάσεις της αγοράς, απαντήσεις δίνονται κατά κανόνα από Global Players στην αγορά της Πληροφορικής, με πολύπλευρη γνώση αγορών και έμφαση στη καινοτομία. Η Siemens IT Solutions & Services, ο τομέας της Siemens για Πληροφορική και Λογισμικό, προσφέρει καινοτόμες, εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες Πληροφορικής, υποστηρίζοντας τους πελάτες της εταιρείας στις διεθνείς προκλήσεις και αυξάνοντας αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητά τους.

Με ισχυρή παρουσία σε 40 χώρες, με 40.000 άριστα εξειδικευμένους μηχανικούς και με πωλήσεις ύψους 5.36 δις ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2007, η Siemens IT Solutions & Services προσφέρει στην διεθνή αγορά την εμπειρία της από το ευρύ φάσμα επιχειρησιακών τομέων του Οίκου Siemens σε συνδυασμό με καθετοποιημένες λύσεις και υπηρεσίες Πληροφορικής.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Η Siemens IT Solutions στην Ελλάδα’>
Η Siemens IT Solutions στην Ελλάδα
Η Siemens IT Solutions & Services στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2007, εντάσσοντας στον τομέα αυτό το Διεθνές Κέντρο Λογισμικού (D.I.&P.: Development, Innovation & Projects) και αναλαμβάνοντας την ευθύνη της αγοράς Πληροφορικής της χώρας μας και χωρών της Ν.Α. Ευρώπης.

Με στόχο την δυναμική παρουσία στην αγορά της Πληροφορικής και ειδικότερα σε τομείς με ισχυρή τοπική προστιθέμενη αξία η Siemens IT Solutions & Services στοχεύει να:

 • εδραιώσει στη χώρα μας πρόσθετα Κέντρα Τεχνολογίας (Competence Centers), αυξάνοντας την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας μας και παρέχοντας πρόσθετες δυνατότητες εργασίας σε έλληνες μηχανικούς,
 • παρέχει στη χώρα μας καινοτόμες λύσεις που εμπεριέχουν την εμπειρία της διεθνούς αγοράς και δυνατότητα εξατομίκευσης και
 • υποστηρίζει τους πελάτες της στις επιδιώξεις διεθνοποίησής τους, προσφέροντας στον τομέα της διεθνή υποστήριξη.

Αντιπροσωπεύοντας πλήρως τις δυνατότητες του τομέα διεθνώς και στη χώρα μας, στοχεύουμε στρατηγικά κατ’ εξοχήν σε λύσεις και υπηρεσίες για τον Δημόσιο τομέα και τον τομέα Υγείας, για τους παρόχους Τηλεπικοινωνιακών και Διαδικτυακών Υπηρεσιών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης σε υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, και υπηρεσίες λογισμικού.

Προσφέρουμε καινοτόμες καθετοποιημένες λύσεις

 • για τον Δημόσιο τομέα, όπως:
  -ηλεκτρονική διακυβέρνηση (βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας)
  – δημόσια και κοινωνική ασφάλεια (ηλεκτρονική ασφάλεια συνόρων, ηλεκτρονικά έγγραφα αναγνώρισης, διαχείριση αμέσων αναγκών, βιογραφικά στοιχεία κ.α.)
  – δημόσια διαχείριση (ηλεκτρονική διοίκηση πόλεων, ηλεκτρονική διαχείριση, RFID για αρχειοθέτηση, ασφαλή δίκτυα κ.α.)
 • για τον τομέα Υγείας, όπως:
  – ηλεκτρονική κάρτα υγείας
 • για τους παρόχους Τηλεπικοινωνιακών και Διαδικτυακών Υπηρεσιών, όπως:
  – συστήματα και υπηρεσίες χειρισμού νέας γενιάς (inventory management, CRM κ.α.)
  – Interactive content related services (test factory κ.α.)
  – Managed activation services.

Εξασφαλίζουμε στον τοπικό πελάτη λύσεις και υπηρεσίες εμπλουτισμένες με τη εμπειρία της διεθνούς αγοράς. Επίσης του προσφέρουμε τη δυνατότητα υποστήριξης στην περίπτωση που επιθυμεί να δοκιμαστεί στο διεθνή οικονομικό στίβο. Ο συνδυασμός της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και της διεθνούς υποστήριξης με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, διαχρονικά εξασφαλίζουν διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Ολα αυτά, μαζί με το διεθνώς αναγνωρισμένο Κέντρου Λογισμικού της Siemens στην Ελλάδα, αποτελούν τη βάση της επιτυχίας της Siemens IT Solutions & Services Ελλάδας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Development Innovations & Projects – Αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο’>
Development Innovations & Projects
Το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού «Development Innovations & Projects» είναι ένα από τα σημαντικότερα Κέντρα Λογισμικού και Λύσεων Πληροφορικής της Siemens σε διεθνές επίπεδο, με δυναμική παρουσία σε πολλά έργα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Ολοκληρωμένων Λύσεων Ασφαλείας σε όλο τον κόσμο.

Από το 1990, η D.I.&P. ως επιχειρησιακή μονάδα της Siemens Α.Ε. προσφέρει στη Siemens και στους πελάτες της διεθνώς ανάπτυξη προηγμένου, εξειδικευμένου λογισμικού καθώς και υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής.

Το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού «Development Innovations & Projects» είναι ένα από τα σημαντικότερα Κέντρα Λογισμικού και Λύσεων Πληροφορικής της Siemens σε διεθνές επίπεδο

Με διαδικασίες πιστοποιημένες κατά CMMI επιπέδου 3,5 δραστηριοποιείται σε έργα εξέλιξης λογισμικού αιχμής για τηλεπικοινωνιακά και επιχειρησιακά δίκτυα, εφαρμογές διαδικτυακών πυλών (web portals) και εφαρμογών διαδικτύου (web applications), λύσεις RFID (radiofrequency identification), ασφάλειας πληροφοριών (IT security) και ολοκληρωμένων συστημάτων ασφάλειας (homeland security systems), καθώς και καθετοποιημένες λύσεις ηλεκτρονικής διαχείρισης.

Εχοντας συμπληρώσει 18 χρόνια επιτυχημένης διεθνούς παρουσίας και έχοντας αυξήσει το δυναμικό της σε έως και 800 άριστα εξειδικευμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους μηχανικούς, η D.I.&P. είναι σήμερα ηγετική δύναμη στον τομέα δραστηριοποίησής της και στρατηγικός συνεργάτης των επιχειρησιακών μονάδων της Siemens διεθνώς, αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις του Ομίλου στην Ελλάδα.

Επίσης, η D.I.&P. αποτελεί ήδη ένα διεθνές Center of Competence για βασικούς τομείς της Siemens και είναι ενεργό μέλος του διεθνούς δικτύου καινοτομίας της εταιρείας. Παρέχει προσαρμοσμένες υπηρεσίες και λύσεις σε πελάτες της Siemens από ποικίλους κλάδους δραστηριότητας. Κατά αυτόν τον τρόπο έχει εξελιχθεί σε κινητήριο μοχλό της Siemens Ελλάδας τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή αγορά. Εισάγει υψηλή τεχνολογία και παράγει εγχώρια προστιθέμενη αξία ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές μονάδες του Ομίλου Siemens στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η D.I.&P. αποτελεί ένα Κέντρο Καινοτομίας στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα από κοινού με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς.

Η D.I.&P. αποτελεί έναν από τους τρείς ακρογωνιαίους λίθους της Siemens IT Solutions and Services σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης λογισμικού, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε καινοτόμους τομείς και τεχνολογίες για τη διεθνή αγορά.

Αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Η D.I.&P. ως επιχειρησιακή μονάδα έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή εγχώριας προστιθέμενης αξίας από τη Siemens, με έμφαση στην καινοτομία. Η προσφορά αυτή αναγνωρίστηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το οποίο απένειμε στη Siemens το βραβείο «Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» για το 2007.

Το 2004 στην D.I.&P. απενεμήθη από τον Οίκο το top+ Award της Siemens λόγω της ιδιαίτερα αποδοτικής και ποιοτικής υλοποίησης λογισμικού.

Η D.I.&P. από το 2001 αποσπά επανειλημμένα τη διάκριση του «καλύτερου διεθνώς τμήματος Ερευνας και Ανάπτυξης» στον τομέα του από τον Οίκο Siemens.

Διακρίσεις Ποιότητας
Η διαχείριση ποιότητας συνδέεται άμεσα με τις δραστηριότητες της D.I.&P. και αποτελεί τη βάση για σταθερή και συστηματική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο έντονος προσανατολισμός στην ποιότητα -που κατέληξε στην πιστοποίηση ELOT EN ISO 9001:1994 το 1996 και πιο πρόσφατα στην πιστοποίηση ELOT EN ISO 9001:2000- μεταφράζεται σε επιπλέον αξία για τον πελάτη, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνει σταθερά την ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τον Απρίλιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM) απένειμε στην D.I.&P. το βραβείο «Committed to Excellence» και τον Απρίλιο 2003 το βραβείο «Recognised for Excellence», συνεχίζοντας έτσι την παράδοση της Siemens στην Επιχειρηματική Αριστεία.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Το πρότυπο Capability Maturity Model Integration και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός key player’>
CMMI
Το πρότυπο Capability Maturity Model Integration (CMMI) αποτιμά την ωριμότητα διαδικασιών και παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για τη βελτίωση των ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών. Είναι το αποτέλεσμα της οργανωμένης συλλογής βέλτιστων πρακτικών από τις πρωτοπόρες διεθνώς εταιρείες και περιλαμβάνει 5 επίπεδα ωριμότητας.

Τον Σεπτέμβριο του 2006, η D.I.&P. αξιολογήθηκε με βάση το CMMI στο επίπεδο ωριμότητας βαθμός 4 στη θεωρία και 3,5 στην πράξη (3,5 στο σύνολο). Πρόκειται για μία ακόμα εξαιρετική διάκριση, η οποία αποδεικνύει το σωστά δομημένο πλαίσιο διαδικασιών σε όλο τον οργανισμό για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού, και τη δέσμευσή της στην αρχή της συνεχούς βελτίωσης. Βασικά στοιχεία που οδήγησαν σε αυτές τις επιδόσεις είναι οι τεχνικές και η εμπειρία των συνεργατών της D.I.&P. σε συνδυασμό με το πνεύμα τεκμηρίωσης και συνεχούς βελτίωσης που καλλιεργείται από τη διοίκηση της εταιρείας.

Η εφαρμογή του CMMI αποτελεί μια επένδυση με υψηλό βαθμό απόδοσης, ενισχύει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και βελτιώνει την παραγωγικότητα του επενδυμένου κεφαλαίου.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός key player
Ο χώρος της Πληροφορικής είναι ένας απαιτητικός και ιδιαίτερα ανταγωνιστικός χώρος. Οι τάσεις της αγοράς θα οδηγήσουν στην επικράτηση ολίγων key players, που θα είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες και λύσεις σε ανταγωνιστικές τιμές, με υψηλή ποιότητα και επεκτασιμότητα, αλλά και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μεγάλων, καινοτόμων και απαιτητικών έργων.

Οι key players αυτοί θα πρέπει να είναι σύμβουλοι τεχνολογίας και καθοδηγητές των πελατών τους στο change management που απαιτεί στη χώρα μας η εισαγωγή της Πληροφορικής ή η εφαρμογή μιας λύσης βασισμένης σε διεθνείς προδιαγραφές λειτουργικότητας. Επίσης οι key players πρέπει να υποστηρίζουν τους πελάτες τους στις επιδιώξεις διεθνοποίησης τους, με εμπειρία και δυναμικό διεθνώς.

Η ανάγκη βελτιστοποίησης διαχείρισης εξειδικευμένης γνώσης, ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής και αύξησης της ποιότητας, οδηγεί στην ανάγκη συσσώρευσης της παραγωγικής διαδικασίας σε λίγα, επιλεγμένα και κομβικά σημεία, την δημιουργία Key Delivery Centers και Centers of Competence για την διεθνή αγορά.

Στη χώρα μας, η Siemens IT Solutions & Services παρέχει τα πλεονεκτήματα ενός Global Key Player, ενισχύοντας συγχρόνως μέσω αυτού, τη δημιουργία πρόσθετων Centers of Competence στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την ικανότητα του έλληνα επιστήμονα και προσφέροντας θέσεις εργασίας σε τομείς της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας.

Siemens
Η εταιρεία Siemens, με μακρά και ισχυρή διεθνή παρουσία, σε περίπου 190 χώρες, παρουσία στους τομείς της Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, δραστηριοποιείται στις αγορές της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, απασχολώντας 400.000 εργαζόμενους διεθνώς.

Με έντονο προσανατολισμό στην καινοτομία και στην ποιότητα προσφέρει εδώ και 160 χρόνια προϊόντα και λύσεις στη διεθνή αγορά, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες για τις ανάγκες των πελατών της. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 72.4 δις Ευρώ για το οικ. Έτος 2007 (περαιτέρω πληροφορίες: www.siemens.com).

Η Siemens Ελλάδας, με ισχυρή παρουσία στη χώρα μας και στη Ν.Α. Ευρώπη, πέραν των 100 ετών, στους τομείς της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, με πωλήσεις 875.7 εκ. Ευρώ, εξαγωγές ύψους 239 εκ. Ευρώ και δυναμικό 2.900 συνεργάτες (οικ. Έτος 2007), δραστηριοποιείται στον τομέα πληροφορικής και λογισμικού, με ισχυρή παρουσία στη διεθνή, αλλά και στην εγχώρια αγορά. Στη χώρα μας η αγορά της Πληροφορικής εξελίσσεται. (περαιτέρω πληροφορίες: www.siemens.com).
<‘here’>