Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της κατάργησης των τελών περιαγωγής στις 15 Ιουνίου 2017, οι Ευρωπαίοι άσκησαν στο έπακρο τα νέα τους ψηφιακά δικαιώματα στα ταξίδια τους στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Η χρήση κινητών δεδομένων έχει πενταπλασιαστεί κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το επίπεδο πριν από τον Ιούνιο του 2017. Ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον, το 34% των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν ανεπιφύλακτα το διαδίκτυο με περιαγωγή, όπως και στη χώρα τους, σε σύγκριση με μόλις το 15% πριν από τον Ιούνιο του 2017.

Αντιθέτως, το ποσοστό όσων δεν χρησιμοποιούν ποτέ κινητά δεδομένα όταν βρίσκονται στο εξωτερικό υποχώρησε στο 19% σε σύγκριση με το 42% πριν από την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Ταυτόχρονα, το επίπεδο ευαισθητοποίησης των καταναλωτών παραμένει υψηλό: το 62% των Ευρωπαίων γνωρίζουν ότι έχουν καταργηθεί τα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ και στον ΕΟΧ και το 69% θεωρούν ότι αυτό ωφελεί ή θα ωφελήσει τους ίδιους ή κάποιον γνωστό τους.

Οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων έχουν σε μεγάλο βαθμό τηρήσει τους νέους κανόνες, υπό την προσεκτική παρακολούθηση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της Επιτροπής. Οι διασφαλίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό για την περιαγωγή για την αποφυγή στρεβλώσεων στις εγχώριες αγορές, και συγκεκριμένα η παρέκκλιση βιωσιμότητας και η πολιτική εύλογης χρήσης, λειτούργησαν ικανοποιητικά όπου χρειαζόταν.

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες είναι άμεσα αρμόδιες για τη διασφάλιση της εφαρμογής, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές κινητής τηλεφωνίας των κρατών μελών, για να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες και ότι οι καταναλωτές ωφελούνται από την κατάργηση των τελών περιαγωγής.