Ένα νέο έργο πληροφορικής υλοποίησε η SingularLogic για τον όμιλο Goody’s - Everest και αφορά στη μηχανογραφική υποστήριξη των δύο Holding εταιρειών Goody’s AE και Everest AE, καθώς και των ιδιόκτητων καταστημάτων τους.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού ERP και Business Strategy, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών βάσει εξειδικευμένων απαιτήσεων του ομίλου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τη SingularLogic, στην οικονομική ενοποίηση  των εταιρειών με πλήθος ενδοομιλικών συναλλαγών καθώς και στο περιορισμένο χρονικό διάστημα για την έκδοση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων.

Η άμεση, ολοκληρωμένη και ενιαία διοικητική πληροφόρηση, η σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και η απλούστευση των ενδοεταιρικών διαδικασιών που εξασφαλίζονται από την οικονομική ενοποίηση των εταιρειών και η συνολική μείωση του total cost of ownership (TCO), αποτελούν μερικά από τα οφέλη που θα αποκομίσει ο όμιλος Goodys – Everest. Αξίζει να σημειωθεί  ότι το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις αρχές του 2013, ενώ σε υλοποίηση βρίσκεται η μηχανογραφική υποστήριξη των βιομηχανιών Hellenic Catering & Olympic Catering του Ομίλου.