Ο Όμιλος SingularLogic κατάφερε το 2015 να βελτιώσει τη λειτουργική του κερδοφορία (EBITDA) κατά 36%.

Συγκεκριμένα, ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 49,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 1%, ενώ τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 36%. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ., έναντι ζημιών 5,4 εκατ. το 2014. Παρά τη μικρή μείωση των πωλήσεων, η βελτιστοποίηση της βάσης κόστους του Ομίλου και η περαιτέρω βελτίωση του μίγματος των εσόδων υπέρ των ίδιο-παραγόμενων λύσεων, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του EBITDA καθώς και την ενίσχυσή του περιθωρίου EBITDA σε 12% από 9% το 2014. Επιπλέον, στις 23 Ιουλίου του 2015 ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση του συνόλου των ομολογιακών δανείων της SingularLogic με τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, αποκαθιστώντας πλήρως τους δείκτες ρευστότητας της εταιρείας σε υγιή επίπεδα.