Η Singularlogic κατόρθωσε να διατηρήσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση 5% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 23,1 εκατ. ευρώ έναντι των 22 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008. Ακόμα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15,4% και ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Τέλος, τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ)  διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων επίσης βελτιώθηκαν κατά 1,5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρω. Στο Δημόσιο Τομέα ο Όμιλος διατηρεί σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και συνολικό ποσό έργων υπό διεκδίκηση, ενώ ολοκλήρωσε το έργο “Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες Δυτικής & Νότιας Ελλάδας – Υποέργο 4” συνολικού τιμήματος 5.999.699 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο αφορούσε συνολικά σε 101 συμμετέχοντες Δήμους με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.