Η ένωση εταιρειών «SingularLogic – Space Hellas – Top Vision» αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού με αντικείμενο την «προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Η προσφορά που κατέθεσε η κοινοπραξία ανέρχεται στα 1,72 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 25 πληροφοριακών πινακίδων τύπου VMS, FullMatrix RGB με ενδεικτική ανάλυση 112 X 48 εικονοστοιχεία, για την πληροφόρηση των διερχομένων οδηγών.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση 25 μεταλλικών ιστών στήριξης των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων οδικής κυκλοφορίας VMS. Συμπεριλαμβάνεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση και στήριξη των ιστών και πάκτωσή τους επί του εδάφους (απαιτούμενη εργασία, υλικά, μικροϋλικά κ.α.)
  • Προμήθεια, εγκατάσταση 25 μετεωρολογικών σταθμών
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση δικτύου επικοινωνιών
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και φιλοξενία πλατφόρμας διαχείρισης. Η πλατφόρμα πρέπει να είναι μια ανοικτή, cloud based πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει τη διασύνδεση και την επικοινωνία μεμονωμένων συσκευών, λύσεων και εφαρμογών έξυπνων πόλεων. Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών Internet of Things (IoT) διασυνδέοντας πολίτες, διαδικασίες, δεδομένα και αντικείμενα.
  • Συντήρηση (προληπτική συντήρηση, άρση βλαβών, τηλεπικοινωνιακά κόστη, κάρτες κινητής τηλεφωνίας κ.α.) του συστήματος για χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά την τοποθέτηση των συστημάτων της προμήθειας.