Με ίδια κεφάλαια 9,2 εκατ. ευρώ θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθαρό δανειακό χρέος 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το 2020 και κέρδη μετά φόρων 1,3 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2021 για τη SingularLogic. Η περσινή ήταν μία μεταβατική χρονιά για τη SingularLogic, καθώς μετά την εξαγορά της ακολούθησε η διάσπαση κλάδου ιδιοπαραγώμενου λογισμικού, η οποία ολοκληρώθηκε στις 14/7/2021.

Η προσπάθεια τοποθέτησης της εταιρείας σε τροχιά ανάπτυξης, με διατήρηση της υπεραξίας της μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών σε δομές και φιλοσοφία, μετά τη διάσπαση οδήγησε σε τζίρο 17 εκ.ατ. ευρώ επηρέασε το περιθώριο μεικτού κέρδους το οποίο κυμάνθηκε στο 11% και αποτυπώθηκε σε μικτά κέρδη 2 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, η μείωση των λειτουργικών εξόδων οδήγησε την εταιρεία σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 300.000 ευρώ και η αποτύπωση της χρηματοοικονομικής εξυγίανσης, που προέκυψε από την εξαγορά, κατέληξε σε κέρδη μετά φόρων (EAT) 1,3 εκατ. ευρώ.  Τα παραπάνω δικαιώνουν τη στρατηγική επιλογή της Space Hellas για είσοδο στον κλάδο του Software Integration με την εξαγορά από κοινού με την Epsilon Νet, της SingularLogic και την απόκτηση από τη Space Hellas του πλειοψηφικού ποσοστού 60% και της διοίκησης αυτής όπως αναφέρει η εταιρεία.