Η αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (Service Oriented Architecture), μοντέλο κατασκευής εφαρμογών λογισμικού αρκετά διαδεδομένο στην παγκόσμια αγορά τα τελευταία χρόνια, προσφέρει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις και στις Διευθύνσεις Πληροφορικής, αφού όμως προηγηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν ορισμένες μέθοδοι για τη μείωση της αρχικής επένδυσης, χωρίς να θυσιαστεί η αναμενόμενη απόδοση.

<‘Σελίδα 1: Το αρχικό κόστος της Service Oriented Architecture και πώς θα το ελαχιστοποιήσετε’>
Ο όρος Service Oriented Architecture (SOA) εκφράζει ένα πρότυπο αρχιτεκτονικής λογισμικού, το οποίο σχεδιάζει τη χρήση υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν τις απαιτήσεις των χρηστών. Η SOA έρχεται να βοηθήσει τη διοίκηση μιας επιχείρησης να αναπτύξει νέες επιχειρηματικές διαδικασίες και να τροποποιήσει τις υπάρχουσες πιο γρήγορα και πιο οικονομικά. Σαφώς τα οφέλη αυτά είναι σημαντικά, αλλά επειδή δεν συμβαίνουν εντός της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι συχνά δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.

Επιπλέον, η αρχιτεκτονική SOA μειώνει το χρόνο και τους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς) που πρέπει να δαπανήσει η Δ.Π. για να υλοποιήσει ή να τροποποιήσει τα συστήματα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά εμφανίζονται στα τελευταία στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου, κατά τη συντήρηση και την αναβάθμιση, και όχι στην αρχική φάση ανάπτυξης, όπου το κόστος χρήσης της SOA είναι δύσκολο να κρατηθεί χαμηλά.

Παρόλα αυτά, η έρευνα της Gartner τον Μάιο του 2008 προσδιόρισε ορισμένους τρόπους που θα βοηθήσουν τους Διευθυντές Πληροφορικής να μειώσουν τις αρχικές δαπάνες, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη μελλοντική επιτυχία της υλοποίησης. Η έρευνα αναλύει συγκεκριμένες στρατηγικές περικοπής κόστους για Service Oriented Architecture. Έτσι όσοι από τους Δ.Π. εκτιμούν τα οφέλη της SOA, αλλά έχουν στη διάθεσή τους χαμηλό budget, θα βρουν ορισμένες απαντήσεις που θα τους βοηθήσουν να λάβουν τις απαραίτητες βραχυπρόθεσμες αποφάσεις.

Μακροπρόθεσμα, η Service Oriented Architecture μειώνει το χρόνο, την προσπάθεια και το κόστος που απαιτείται για την υλοποίηση ή την αλλαγή των κατανεμημένων συστημάτων σε σύγκριση με συστήματα που χρησιμοποιούν άλλες αρχιτεκτονικές. Εμμέσως, αυτό καθιστά ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή την εφαρμογή ή τροποποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα πραγματικά οφέλη εμφανίζονται μέσα στη Δ.Π., άλλα μετά από αρκετά χρόνια, και εν τω μεταξύ, η υιοθέτηση της SOA μπορεί να κοστίσει περισσότερο από μια εναλλακτική αρχιτεκτονική.

Το κόστος της πρώτης φοράς
Επιπλέον, το κόστος υλοποίησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν μια επιχείρηση δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει την αρχιτεκτονική στο παρελθόν, λόγω της ανάγκης εκπαίδευσης του προσωπικού και της αγοράς λογισμικού. Ωστόσο, εάν τα τμήματα των παλαιών εφαρμογών μπορούν να ενσωματωθούν στη SOA, τότε ακόμη και η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής μπορεί να κοστίσει λιγότερο από την παλαιά μη SOA εφαρμογή, παρόλο που αυτή υλοποιήθηκε σε μη κατανεμημένο σύστημα. Η ενσωμάτωση αυτή εξυπηρετεί όταν οι παλαιές εφαρμογές είναι υψηλής ποιότητας και περιέχουν δεδομένα.

Το κόστος της αρχικής ανάπτυξης για κάθε εφαρμογή (SOA ή μη) αφορά συνήθως μόνο το 20% του κόστους του κύκλου ζωής της εφαρμογής, ενώ το υπόλοιπο 80% αφορά τη συντήρηση του συστήματος. Η εφαρμογή που στηρίζεται σε αρχιτεκτονική SOA είναι περισσότερο επωφελής κατά τα τελευταία στάδια του κύκλου ζωής της, λόγω της σπονδυλωτής δομής της. Όταν η πρώτη εφαρμογή SOA βγει στην παραγωγή, οι επόμενες και οι όποιες αλλαγές χρειαστούν είναι ευκολότερες, ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές. Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, από το σύνολο των ερωτηθέντων εταιρειών, το 32% δήλωσε ότι αντιμετώπισε αύξηση του κόστους λόγω της SOA, το 47% ότι δεν παρατήρησε μεταβολή στο κόστος, ενώ το 21% ανέφερε μείωση.

Όταν ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος, οι εταιρείες μπορούν να ακυρώσουν ή να αναβάλουν την υλοποίηση νέων έργων και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές που είναι ήδη σε λειτουργία. Ωστόσο, οι πιεστικές επιχειρηματικές ανάγκες μπορεί να απαιτήσουν την ανάπτυξη νέας εφαρμογής ή ορισμένες σημαντικές αλλαγές στις υπάρχουσες εφαρμογές, καθώς και για τα έργα αυτά, η αρχιτεκτονική SOA παραμένει η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, θα είχε νόημα να αναπτυχθεί μια μεγάλη, νέα εφαρμογή σε μια μη SOA αρχιτεκτονική, επειδή θα ήταν άκαμπτη, «δυσκίνητη» και ανελαστική από την αρχή.

Το κόστος μετατροπής μιας μη SOA εφαρμογής σε SOA θα ήταν απαγορευτικό, οπότε η εταιρεία θα έπρεπε να διατηρεί άλλη μια μη SOA εφαρμογή «για μια ζωή». Τα μεγάλα, μακροπρόθεσμα μειονεκτήματα της υλοποίησης και συντήρησης μιας νέας μη SOA εφαρμογής θα υπερκάλυπταν τα μικρά, βραχυπρόθεσμα έξοδα, με τα οποία επιβαρύνεται στο αρχικό στάδιο ένα νέο έργο που βασίζεται στην αρχιτεκτονική SOA.

Για να ελαχιστοποιήσετε λοιπόν, το αρχικό κόστος της SOA, χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την μακροπρόθεσμη επιτυχία του, η Gartner προτείνει τρεις γενικές μεθόδους:

 • Μην αναβάλλετε την υλοποίηση μιας SOA, αλλά επαναπροσδιορίστε τις προτεραιότητες στο πλάνο σας.
 • Αναβάλετε ή εξαλείψτε «δυσκίνητες» πρακτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών.
 • Μειώστε τις δαπάνες της SOA και χρησιμοποιήστε λογισμικό ανοικτού κώδικα και κοινόχρηστους πόρους.

Παρακάτω αναλύονται περισσότερο οι μέθοδοι.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης’>
Επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων

Πολλές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες της SOA και σχεδιάζουν το επόμενο βήμα τους. Όταν όμως, έρθουν αντιμέτωπες με τον προϋπολογισμό, αρκετές από αυτές νεοσύστατες κυρίως, μπορεί να αποφασίσουν να αναβάλουν εντελώς την υλοποίηση της λύσης. Ως εναλλακτική, η Gartner προτείνει να προσαρμόζουν το πλάνο υλοποίησης της εφαρμογής SOA στις οικονομικές δυνατότητες τους ακόμα και αν αυτό σημαίνει την καθυστερημένη υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης.

Μερικές τεχνικές για τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων είναι οι εξής:

 • Οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν την ανάπτυξη των επιτυχών SOA έργων, έστω και με βραδύτερο ρυθμό. Η επιτυχία και η δυναμική σε ένα SOA έργο είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να χάνεται. Μολονότι η επιβράδυνση μπορεί να φαίνεται ανασταλτικός παράγοντας για τη συνέχεια του έργου είναι πιο επωφελής από τον τερματισμό ή την αναστολή του. Ωστόσο, η επιβράδυνση της προόδου του, δεν πρέπει να συνεπάγεται περικοπές. Επιβραδύνοντας το ρυθμό πρέπει να γίνεται επαναπροσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος. Η λύση SOA είναι σημαντικό να υλοποιηθεί σωστά ακόμα και σε αργό ρυθμό, με την κατάλληλη προσοχή στη δομή και τη διαχείριση της πληροφορίας. Μην υλοποιήσετε λάθος ένα έργο SOA για να μειώσετε τον προϋπολογισμό. Εάν η επαρκής χρηματοδότηση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί και δεν είναι εφικτή η υλοποίηση με πιο αργό ρυθμό, τότε να μην προχωρήσετε με το έργο.
 • Αναστείλτε επιλεγμένα έργα που δεν προχωρούν ικανοποιητικά. Οι σφιχτοί  προϋπολογισμοί απαιτούν συχνή επανεξέταση του έργου και σκληρές αποφάσεις. Αυτό είναι πολύ δύσκολο όταν το αναμενόμενο κέρδος από την επένδυση είναι σημαντικό. Επωφεληθείτε από την ευκαιρία για να ανακατευθύνετε πόρους από προβληματικά σε πιο επιτυχημένα έργα. Στα προβληματικά, μια διακοπή και νέα αρχή μπορεί να αποδειχτεί μια καλή στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.
 • Αλλάξτε τις προτεραιότητες στο χρονοδιάγραμμα ώστε να ολοκληρώσετε στην αρχή τα έργα χαμηλότερου κόστους, ακόμη και εάν το αναμενόμενο κέρδος
  είναι μικρότερο. Αναβάλετε τα πιο ακριβά έργα. Επίσης, βάλτε σε μεγαλύτερη προτεραιότητα τα μικρότερα έργα που θα φέρουν άμεσο κέρδος. Αποφύγετε ή  αλλάξτε την προτεραιότητα σε μεγάλα και ακριβά έργα που απαιτούν παρατεταμένη προσπάθεια και σχεδιασμό. Τα ακριβά έργα είναι εύκολος στόχος όταν επίκειται άμεση περικοπή του προϋπολογισμού, επειδή το όφελος είναι άμεσα ορατό. Αντίθετα τα μικρότερα έργα μπορούν να επιβιώσουν γιατί η περικοπή τους δεν προσφέρει ορατό όφελος.
 • Επιλέξτε έργα όπου γίνεται χρήση ήδη καθιερωμένων συστημάτων. Εάν μια επιχείρηση έχει ήδη υλοποιήσει ορισμένες υπηρεσίες SOA, τότε η προτεραιότητα για την υλοποίηση των νέων έργων εξαρτάται από το βαθμό που θα αναβαθμίσουν την υπάρχουσα εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών, των επιχειρηματικών διαδικασιών, της εγκατεστημένης υποδομής SOA, της ιεράρχησης της πληροφορίας, της διαχείρισης των μηχανισμών και της οργάνωσης της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν υπηρεσίες SOA σε λειτουργία, πρέπει να προχωρήσουν σε μια υλοποίηση ξεκινώντας από τα πιο μικρά προς τα πιο μεγάλα έργα, από αυτά δηλαδή που θα φέρουν άμεσα κέρδος με το μικρότερο κόστος και θα απαιτούν μικρό χρόνο υλοποίησης, δοκιμής και παράδοσης. Αυτή η υλοποίηση μειώνει το ρίσκο και επιταχύνει την επιτυχία.
 • Εξετάστε την πολιτική που εφαρμόζεται γύρω από ένα έργο SOA ώστε να προκαθορίσετε ποια έργα θα επιβιώσουν σε πιθανόν περικοπές και εντοπίστε ποιο έργο θα βρει ευκολότερα χρηματοδότηση. Κατανοήστε τη σχέση του κάθε έργου με κάποιο άλλο. Έτσι, δεν θα έχετε μόνο πληροφορίες για την επιβίωση ενός SOA, αλλά και για το πώς να προωθήσετε αποτελεσματικά τη συνέχιση των έργων που επιλέξατε.

Αν μια επιχείρηση διαθέτει ήδη μια ομάδα διαχείρισης εφαρμογών, τότε δεν θα υπάρξει επιπλέον κόστος για την εξέταση των έργων SOA και τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Αν δεν διαθέτει, τότε αρκεί μια μικρή ομάδα δύο ή τριών ατόμων για διάστημα λίγων εβδομάδων ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η ανάλυση.

Πιθανή εξοικονόμηση κόστους
Τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα εξαρτηθούν από το ποιο έργο θα αναβληθεί για χάρη κάποιου άλλου. Ο κύριος στόχος αυτής της ενέργειας δεν είναι να υλοποιήσουμε φτηνά έργα SOA, αλλά να εντοπίσουμε τα έργα που είναι πιο «ανεκτικά» σε περικοπές προϋπολογισμού, καθώς και την αλλαγή των προτεραιοτήτων.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Αναβολή ή εξάλειψη ορισμένων σημειών της SOA με στόχο τη συγκράτηση του κόστους’>
Αναβολή ή εξάλειψη

Όταν η συγκράτηση του κόστους αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, οι Διευθυντές Πληροφορικής θα πρέπει να αποφεύγουν να επενδύσουν σε λογισμικό αρχιτεκτονικής SOA, που συνήθως έχει μεγάλο αρχικό κόστος ή μεγάλη διάρκεια απόσβεσης. Κάποια από τα σημεία αυτά μπορούν να εξαλειφθούν μόνιμα, ενώ άλλα μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Οι Δ.Π. πρέπει να κάνουν το διαχωρισμό μεταξύ του «πρέπει να το έχω τώρα», «ίσως πρέπει να το έχω» και «ποτέ δεν θα το χρειαστώ πραγματικά».

Ακυρώστε διαπαντός έργα που απαιτούν μεγάλη επένδυση σε προσωπικό και έχουν πάρα πολύ αργή απόσβεση. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου έργου θα έχουν απαξιωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του, θα παραβλέπονται από τους χρήστες και τελικά θα αγνοούνται τελείως. Τέλος, η αξία της SOA είναι περιορισμένη, διότι οι μελλοντικές ανάγκες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων. Όταν οι προγραμματιστές ξεκινήσουν τις εργασίες για ένα νέο έργο, οι υπηρεσίες SOA που έχουν σχεδιαστεί μήνες ή χρόνια νωρίτερα θα πρέπει να αλλάξουν και να επανασχεδιαστούν.

Σε μια εποχή σφιχτών προϋπολογισμών, τα υπό ανάπτυξη σχεδία μειώνονται, καθιστώντας τα οφέλη αυτών των εγγράφων τεκμηρίωσης ακόμα πιο μικρά. Μια καλή δικαιολογία για την αποφυγή αυτών των εγγράφων είναι ότι οι σχεδιαστές της εφαρμογής μπορεί να συνθέσουν τη SOA και χωρίς αυτά. Ωστόσο, οι σχεδιαστές έχουν ανάγκη έστω και ένα υποσύνολο των εγγράφων αυτών, τη θέση κάθε υποεφαρμογής μέσα στο σύνολο, τη δομή των παλαιότερων προς αντικατάσταση εφαρμογών, τον τρόπο διασύνδεσης και χρήσης τους στη νέα εφαρμογή, αλλά και το σχέδιο με την τελική μορφή του έργου.

Αντί για την υλοποίηση ενός πλήρους έργου που θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και τα περιβάλλοντα που θα χρειαστούν σε μια επιχείρηση, η δομή των υπηρεσιών πρέπει να αναπτυχθεί σταδιακά μέσα στην περίοδο του έργου, καθώς αναπτύσσονται οι εφαρμογές SOA.

Η σταδιακή ανάπτυξη είναι χρήσιμη για τις SOA εφαρμογές, όπως είναι και για τις μη SOA. Αν υποθέσουμε ότι σε μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση τα νέα έργα SOA θα αντικαταστήσουν το 8% των υπαρχόντων κατά το 2008, τότε το 8% των παλαιότερων εφαρμογών και των νέων SOA υπηρεσιών εξακολουθούν να χρειάζονται  τεκμηρίωση και προγραμματισμό ούτως ή άλλως. Η εξοικονόμηση πόρων από το 2008, αποφεύγοντας τα σύνθετα και χρονοβόρα έργα είναι της τάξεως του 92%.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Μείωση των περιττών δαπανών χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο σημαντικά υποέργα’>
Μείωση των Δαπανών

Ο προφανής τρόπος για να υλοποιηθεί ένα έργο με μικρότερο προϋπολογισμό είναι να περικοπούν οι περιττές δαπάνες. Το μυστικό είναι η μείωση των δαπανών να μην θέσει σε κίνδυνο τα σημαντικά υποέργα. Αν λάβετε αυτό υπόψη σας, η μείωση των εξόδων μπορεί να θεωρηθεί ως απομάκρυνση των περιττών ή ως αύξηση της απόδοσης του έργου.

Αν μια απλή περικοπή χρήσιμων έργων είναι δραστική και οπισθοδρομική ενέργεια, η αύξηση της απόδοσης θεωρείται προοδευτική και θετική προσέγγιση. Στην πράξη, η αύξηση της απόδοσης πρέπει να αποτελεί διαρκή στόχο για κάθε Διεύθυνση Πληροφορικής.

Ακολουθούν μερικές σημαντικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσει ο Δ.Π. Σημειώστε όμως, ότι κάθε μια απαιτεί προσεκτική διαχείριση για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Χωρίς σωστή διαχείριση και σχεδιασμό, κάθε ενέργεια προς αυτές τις κατευθύνσεις, μπορεί να αυξήσει το κόστος.

 • Αγοράστε το λογισμικό με τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε, όχι με όλα όσα περιλαμβάνει στο πακέτο του ο πωλητής. Οι κατασκευαστές λογισμικού συνήθως προσφέρουν μεγάλες, πλήρης σουίτες λογισμικού. Είναι φυσικό να θέλουν να αυξήσουν τη λειτουργικότητα των προϊόντων τους και τα οφέλη τους από τη μακροχρόνια δέσμευση των πελατών. Το πλεονέκτημα μιας σουίτας λογισμικού είναι ότι είναι πλήρης και όταν στο έργο σας θέλετε όλες τις προσφερόμενες λειτουργίες, είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσετε. Ωστόσο, οι απαιτήσεις μεμονωμένων έργων είναι σημαντικά μικρότερες από το σύνολο της προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Η απόκτηση ενός προϊόντος με πλεονάζοντα χαρακτηριστικά μεταφράζεται σε υπερβολικές δαπάνες και το καθιστά αντιπαραγωγικό. Υπάρχουν πολλά έργα, για παράδειγμα, που έχουν αναπτυχθεί και «τρέχουν» σε high-end servers, ενώ θα αρκούσε ένας απλός υπολογιστής ή άλλα πολύπλοκα portals αντί για ένα απλό περιβάλλον εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη. Οι πωλητές συνήθως προτείνουν μια λύση πακέτο που περιλαμβάνει πολλά εξελιγμένα χαρακτηριστικά, αλλά σε πολλά έργα είναι περιττά και δεν θα χρησιμοποιηθούν. Μόνο αν αγοράσετε ό,τι χρειάζεστε, οι δαπάνες μπορούν θα παραμείνουν μειωμένες εφόσον δεν αλλοιώνουν την επιτυχία και το σκοπό του έργου.
 • Επειδή δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα ως ένα σύνολο υποπρογραμμάτων που μπορούν να διατεθούν στην αγορά και ξεχωριστά, θα πρέπει να κάνετε μια έρευνα αγοράς σχετικά με την τεχνολογία και τη στρατηγική πωλήσεων του κάθε κατασκευαστή. Να έχετε υπόψη σας όμως, ότι με την πάροδο του χρόνου, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε ή να ξεκλειδώσετε κάποιες λειτουργίες που δεν επιλέξατε στο αρχικό στάδιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προέρχονται από άλλο κατασκευαστή εφόσον τηρεί τις ίδιες προδιαγραφές.
 • Χρησιμοποιήστε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open-source) αντί κάποιο κλειδωμένου. Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να είναι δωρεάν ή μικρού κόστους με μια μικρή συνδρομή για την υποστήριξη. Σαφώς, η αντικατάσταση μιας δαπανηρής λύσης κλειδωμένου κώδικα με μια εναλλακτική open-source λύση μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρημάτων. Οι περισσότεροι χρήστες επιχειρήσεων στρέφονται στη τεχνολογία open-source για τα έργα τους με στόχο την περικοπή του κόστους.

  Τα περισσότερα έργα έχουν απαιτήσεις που μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως από τις λειτουργίες που διαθέτουν τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και υποστηρίζουν οι κατασκευαστές σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν ισχύει για όλα τα έργα.

  Η ποιότητα και η ωριμότητα των έργων ανοιχτού κώδικα διαφέρουν σημαντικά, ακόμα και όταν προσφέρονται από την ίδια κοινότητα. Τα προϊόντα είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, σχεδιασμένα για χρήση από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικά χρήστες, και ο βαθμός ολοκλήρωσής τους κυμαίνεται από λίγο έως καθόλου. Ορισμένες open-source λύσεις είναι εξαιρετικές, κάποιες απλά ικανοποιητικές, ενώ κάποιες είναι εντελώς ακατάλληλες για χρήση σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Αν επιλέξετε κάποιο λογισμικό ανοιχτού κώδικα χωρίς μια καλά οργανωμένη υποστήριξη μπορεί να οδηγηθείτε σε αποτυχία και υπέρβαση του προϋπολογισμού.

  Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι τα αρχικά έξοδα μιας λύσης βασισμένης σε open-source λογισμικό. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται και μια μεταφορά των δεδομένων στην πλατφόρμα open-source προκύπτει άλλο ένα επιπρόσθετο κόστος. Δεν πρέπει να ξεγελαστείτε από το απλοϊκό επιχείρημα ότι το open-source λογισμικό είναι δωρεάν. Θα πρέπει να επενδύσετε στην κατανόηση των αναγκών, την έρευνα των διαθέσιμων λύσεων και το ρεαλιστικό συνολικό κόστος (TCO) του λογισμικού.

Η εξοικονόμηση του κόστους προκύπτει από την αντικατάσταση μιας πληρωμένης λύσης SOA από μία open-source λύση.
<‘here’>